โรงเรียนบ้านโคกกกม่วง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

ประกาศโรงเรียนบ้านโคกกกม่วง
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ (ปรับปรุง ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันได ๒ ข้าง)
ด้วยโรงเรียนบ้านโคกกกม่วง มีความประสงค์จะทำการจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.
๑๐๕/๒๙ (ปรับปรุง ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันได ๒ ข้าง) จำนวน ๑ หลัง ณ โรงเรียนบ้านโคกกกม่วง
ตำบลโคกกกม่วง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณ ๓,๔๘๓,๑๐๐ (สามล้านสี่แสนแปดหมื่นสาม
พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา ได้
ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙
เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายละเอียดสาระสำคัญร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา
งานก่อสร้างดังกล่าว ตามเอกสารที่แนบ
หากท่านใดต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดของงานดังกล่าว โปรดให้
ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรมายังหน่วยงาน โดยเปิดเผยตัว มาที่ห้องธุรการโรงเรียนบ้านโคกกกม่วง
ตำบลโคกกกม่วง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๑๑๐ โทรศัพท์ ๐๘๙-๕๗๐๕๒๓๙ กำหนดวันสิ้นสุด
วิจารณ์วันที่ ๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
  ไฟล์ประกอบ
ประกาศโรงเรียนโคกกกม่วง
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 04 กุมภาพันธ์ 2558 14.24 น. เปิดอ่าน: 84 ครั้ง ไอพี:: 202.29.177.231 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา [11 มีนาคม 2558 07.11 น.] [อ่าน 84 ครั้ง]
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง [16 กุมภาพันธ์ 2558 13.53 น.] [อ่าน 65 ครั้ง]
ประกาศเชิญชวน [16 กุมภาพันธ์ 2558 12.27 น.] [อ่าน 57 ครั้ง]
ประกาศร่าง TOR [04 กุมภาพันธ์ 2558 14.51 น.] [อ่าน 76 ครั้ง]
ประกาศโรงเรียนบ้านโคกกกม่วง [04 กุมภาพันธ์ 2558 14.24 น.] [อ่าน 84 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]