โรงเรียนบ้านโคกกกม่วง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

ประกาศร่าง TOR
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
๑. ความเป็นมา
ด้วย โรงเรียนบ้านโคกกกม่วง ตำบลโคกกกม่วง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๓ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
๒๕๕๘ จากแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมก่อสร้าง
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนสิ่งประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ รายการค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและ
สิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท ประเภทงบลงทุนเป็นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่งบันใด ๒ ข้าง
จำนวน ๑ หลัง วงเงินทั้งสิ้น ๓,๔๘๓,๑๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 04 กุมภาพันธ์ 2558 14.51 น. เปิดอ่าน: 75 ครั้ง ไอพี:: 202.29.177.231 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา [11 มีนาคม 2558 07.11 น.] [อ่าน 84 ครั้ง]
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง [16 กุมภาพันธ์ 2558 13.53 น.] [อ่าน 65 ครั้ง]
ประกาศเชิญชวน [16 กุมภาพันธ์ 2558 12.27 น.] [อ่าน 56 ครั้ง]
ประกาศร่าง TOR [04 กุมภาพันธ์ 2558 14.51 น.] [อ่าน 75 ครั้ง]
ประกาศโรงเรียนบ้านโคกกกม่วง [04 กุมภาพันธ์ 2558 14.24 น.] [อ่าน 84 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]