การรับนักเรียนเข้าเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๓

      

 

       เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ  พ.ศ. ๒๕๔๕  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ แห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐  เรื่อง  การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  คำสั่ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๖๐ เรื่อง  การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง  ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บ ค่าใช้จ่าย และประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เรื่อง กระจายอำนาจการบริหารและการ จัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการ  สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา  และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

      อาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ  กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓  รายละเอียด ดังแนบ  

  ไฟล์ประกอบ
การรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๓
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 04 มีนาคม 2563 23.54 น. เปิดอ่าน: 62 ครั้ง ไอพี:: 118.174.217.8 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
เมนูไข่เจียวคุณหนู ประถมศึกษาปีที่ 2 [19 กันยายน 2563 21.21 น.] [อ่าน 27 ครั้ง]
ครูที่ปรึกษาระดับ ป.6 [17 กันยายน 2563 21.59 น.] [อ่าน 38 ครั้ง]
ครูที่ปรึกษาระดับ ป.5 [17 กันยายน 2563 21.55 น.] [อ่าน 12 ครั้ง]
ครูที่ปรึกษาระดับ ป.4 [17 กันยายน 2563 21.53 น.] [อ่าน 17 ครั้ง]
ครูที่ปรึกษาระดับ ป.3 [17 กันยายน 2563 21.50 น.] [อ่าน 11 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]