O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  ไฟล์ประกอบ
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546
กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 27 สิงหาคม 2563 06.52 น. เปิดอ่าน: 34 ครั้ง ไอพี:: 223.24.187.28 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
O1 โครงสร้าง [27 สิงหาคม 2563 06.57 น.] [อ่าน 51 ครั้ง]
O2 ข้อมูลผู้บริหาร [27 สิงหาคม 2563 06.56 น.] [อ่าน 47 ครั้ง]
O3 อำนาจหน้าที่ [27 สิงหาคม 2563 06.55 น.] [อ่าน 38 ครั้ง]
O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา [27 สิงหาคม 2563 06.55 น.] [อ่าน 45 ครั้ง]
O5 ข้อมูลการติดต่อ [27 สิงหาคม 2563 06.53 น.] [อ่าน 34 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]