โรงเรียนวัดห้วยกรวด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

 

ชื่อผลงาน ส่งเสริมอัตลักษณ์ตามปรัชญา แกะสลักผักและผลไม้

 

 

ชื่อผลงาน  ส่งเสริมอัตลักษณ์ตามปรัชญา แกะสลักผักและผลไม้

ชื่อผู้นำเสนอ นางสาริณี  ธรรมบดี  

โรงเรียนวัดห้วยกรวด  

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

โทรศัพท์ 077– 274324  โทรสาร 077 – 274324

โทรศัพท์มือถือ 082 -4200500    e-mail : sarinee_hk@hotmail.com

 

 1. ความสำคัญของผลงาน หรือนวัตกรรมที่นำเสนอ

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  เป็นสาระ 1 ใน 8 กลุ่ม ของหลักสูตรการศึกษา        ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เป็นสาระที่มุ่งส่งเสริมความเป็นมนุษย์ โดยเป็นสาระที่เน้นการทำงาน กระบวนการทำงานและการจัดการอย่างเป็นระบบ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการออกแบบงานและการทำงานอย่างมีกลยุทธ์ โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร ตลอดจนนำเทคโนโลยี   จากภูมิปัญญาพื้นบ้าน ภูมิปัญญาไทย และเทคโนโลยีสากลมาใช้และประยุกต์ใช้ในการทำงาน รวมทั้งสร้างพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือวิธีการใหม่ ๆ เน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า ซึ่งวิสัยทัศน์ของกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้กำหนดไว้ว่า “เป็นการเรียนรู้ที่ยึดการทำงานและการแก้ปัญหาเป็นสำคัญบนพื้นฐานของการใช้หลักการและทฤษฏีเป็นหลักในการทำงาน และการแก้ปัญหา”

การแกะสลักผักและผลไม้ บางทีเรียกว่า การทำเครื่องสด เริ่มปรากฏในวังมาก่อนตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ปรากฏร่องรอยตามพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  เช่น  กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน  กาพย์เห่ชมผลไม้ บทละครเรื่องสังข์ทอง  เป็นต้น การแกะสลักผักและผลไม้  เป็นงานที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต  สามารถนำความรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิต  มาประยุกต์ใช้ในการทำงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์    เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ  รักการทำงาน และมีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน  การแกะสลักผักผลไม้ เป็นการนำเอาผักและผลไม้ มาแกะสลักเพื่อให้เกิดความสวยงาม ใช้จัดตกแต่งในโอกาสสำคัญต่าง ๆ  เช่น ในโอกาสต้อนรับแขกผู้มาเยี่ยมเยือนโรงเรียน งานพิธีแต่งงาน และกิจกรรมงานต่างๆ  อีกทั้งเป็นงานที่ต้องอาศัยความประณีต อดทน และละเอียดอ่อนในการทำ เป็นศิลปวัฒนธรรมที่มีมาแต่สมัยโบราณ  จัดเป็นศิลปะประจำชาติซึ่งควรค่าแก่การส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้เป็นสมบัติของชาติ เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาหาความรู้และมีความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ตลอดจนสามารถสร้างสรรค์งานแขนงนี้สืบไป สอดคล้องกับปรัชญาของโรงเรียนด้านเน้นศิลปะและพลานามัย : นักเรียน  บุคลากรทุกคน ต้องได้รับการฝึกฝนในด้านการกีฬา  ทั้งภาคความรู้และปฏิบัติอย่างถ่องแท้ แม่นยำและมีความเข้าใจลึกซึ้ง รวมทั้งการละเล่นพื้นเมือง มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีความเข้าใจเห็นคุณค่าของศิลปะ/ดนตรีและกีฬา และจากการจัดกิจกรรมการแกะสลักผักและผลไม้ของโรงเรียน  ทำให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายทุกคนสามารถแกะสลักผักและผลไม้ได้อย่างมีคุณภาพ  และจากการคัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัด ความสามารถ มีฝีมือ ทั้งในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาไปร่วมการแข่งขันกิจกรรมการแกะสลักผักและผลไม้ในระดับต่างๆ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  และรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1  ของประเทศ  เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

2. จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน                                                    

      2.1  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้การแกะสลักผักและผลไม้

      2.2  เพื่อฝึกพื้นฐานในการแกะสลัก สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการแกะลายอื่นๆ  ต่อไป

      2.3  เพื่อฝึกสมาธินักเรียน เนื่องจากการแกะสลักผลไม้ต้องใช้สมาธิในการทำสูง

      2.4  เพื่อสร้างงานอาชีพให้กับนักเรียน ในการแกะสลักผลไม้

      2.5  เพื่อให้นักเรียนมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และสร้างผลงานด้านศิลปะด้วยความภาคภูมิใจ

      2.6  เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และ              มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

      2.7  เพื่อฝึกนักเรียนรองรับกิจกรรมการแข่งขันการแกะสลักผลไม้

      2.8  เพื่อกำหนดลักษณะเฉพาะของโรงเรียน ให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ หรือจุดเด่น หรือลักษณะพิเศษของโรงเรียนที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์

     2.9  เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมสร้างความโดดเด่น           เป็นเอกลักษณ์ให้กับโรงเรียนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

      2.10 มีหลักสูตรสาระเพิ่มเติมการแกะสลักผักและผลไม้  ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

      2.11 นักเรียนกลุ่มเป้าหมายทุกคนสามารถแกะสลักผักและผลไม้ ได้อย่างมีคุณภาพ               เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

3. กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการดำเนินงาน

3.1  จัดการเรียนการสอนหลักสูตรสาระเพิ่มเติมการแกะสลักผักและผลไม้  ตั้งแต่ชั้น ป. 1- ม.3    และจัดกิจกรรมชุมนุมการแกะสลักผักและผลไม้ในโรงเรียน  โดยเน้นทักษะกระบวนการทำงานด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณธรรม รักการทำงาน มีความรับผิดชอบ

 1. ครูสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนทุกคนในขณะปฏิบัติงาน ดูว่าคนใดมีทักษะในการปฏิบัติงาน     มีความถนัด ความสามารถ มีฝีมือ และมีพื้นฐานทางด้านศิลปะ
 2. คัดเลือกนักเรียนที่มีคุณลักษณะดังกล่าว ฝึกทักษะเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้ความรู้เพิ่มเติม เรื่องทักษะและเทคนิคในการจับมีด การปอก การจัก การกรีด การตัด การฝาน การเจียน การเซาะ การเกลา การแกะสลัก การคว้าน การเลือกซื้อผักและผลไม้ที่ใช้ในงานแกะสลัก การเลือกซื้อตามชนิดและการดูแลรักษาผัก-ผลไม้ หลักการดูแลรักษาผักและผลไม้ก่อนและหลังการแกะสลัก และประโยชน์ของงานแกะสลักผักและผลไม้
 3. นักเรียนออกแบบลายประยุกต์ โดยนำลวดลายแบบพื้นฐานต่างๆมาประยุกต์เป็นลวดลายสร้างสรรค์ ครูคอยแนะนำ เมื่อเสร็จแล้วนำเสนอครูผู้สอนเพื่อตรวจสอบ
 4. ครูและนักเรียนร่วมกันออกแบบและแกะลวดลายพื้นฐานแบบต่างๆมาประยุกต์เป็นลวดลายใหม่ เช่น ลายกาบหอย ดอกกุหลาบกลุ่ม ดอกกุหลาบช่อ ดอกปาริชาต เป็นต้น โดยมีครูคอยแนะนำเพิ่มเติม
 5. นำผลงานการแกะสลักผักและผลไม้จากการออกแบบที่ได้หลากหลาย มาฝึกจัดตกแต่ง     บนชั้นวางผลงานที่กำหนดให้โดยคำนึงถึงความสวยงาม ถูกต้อง เหมาะสมกับผลงานและมีความสมดุล   
 6. นำผลงานที่ได้จากการปฏิบัติจริงไปขยายผลโดยการจัดนิทรรศการ สาธิต เผยแพร่ และ     ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และระดับประเทศต่อไป

4.ผลการดำเนินงาน / ผลลัพธ์ / ประโยชน์ที่ได้รับ

1) นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความสามารถในการออกแบบลายที่ใช้ในการแกะสลักผักและผลไม้ ได้อย่างอย่างหลาหลายหลาย

2) นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการทำงาน

3) นักเรียนเกิดทักษะการปฏิบัติงาน

4) นักเรียนรู้จักการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

5) นักเรียนได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน

6) นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ในการทำงาน เห็นประโยชน์ของการทำงาน และ มีความรู้    ความเข้าใจเกี่ยวกับ ความสำคัญ ประโยชน์ที่ได้จากการทำงาน และมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ

5. ปัจจัยความสำเร็จ

1) ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชน และผู้ปกครอง ให้การสนับสนุนในการทำงาน

2) โรงเรียนมีห้องคหกรรมและวัสดุอุปกรณ์ในการแกะสลักเพียงพอกับจำนวนนักเรียน  ในการ      จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติ

3) การได้รับการยอมรับ ความชื่นชม จากการร่วมจัดนิทรรศการ แสดงผลงานและรางวัลที่นักเรียนได้รับจากเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ เป็นแรงจูงใจให้นักเรียนอยากแสดงผลงานของตนเอง

6. บทเรียนที่ได้รับ

1. ครูต้องเชื่อมั่นว่านักเรียนทำได้ และสร้างแรงจูงใจในทางบวก

2. ในการเรียนการสอนการแกะสลักผักและผลไม้นั้น ต้องให้ผู้เรียนได้พัฒนาในด้านทั้ง 3 ด้าน        ไปพร้อม ๆกัน โดยผ่านการทำงาน ซึ่งได้แก่

1) ด้านความรู้ ที่รู้ในเรื่องของความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ และวิธีการแกะสลักผักและผลไม้

2) ด้านความสามารถ คือมีความสามารถในด้านแสวงหาความรู้ ความสามารถในการวางแผน          การทำงาน ความสามารถทำงานตามแผนงาน และความสามารถในการแก้ปัญหาที่เกิดจากการทำงาน

3) ด้านคุณธรรม คือมีสมาธิ มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ รักการทำงาน เห็นคุณค่า           และมีความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ

7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ

 1. วันที่ 9 พฤศจิกายน 2554  ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง การแข่งขันกิจกรรม       การแกะสลักผักและผลไม้ ระดับชั้น ม.1 - ม.3  ณ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม และได้เป็นตัวแทนนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เข้าร่วมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่  61  ณ จังหวัดชุมพร
 2. วันที่ 11 พฤศจิกายน 2554  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การแข่งขันกิจกรรม    การแกะสลักผักและผลไม้ ระดับชั้น  ป.4 - ป.6  ณ โรงเรียนวัดตรณาราม และได้เป็นตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 61 ณ จังหวัดชุมพร
 3. วันที่ 23 พฤศจิกายน 2554  นักเรียนระดับชั้น ป.4 -. 6  เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ “งานวชิรวิชาการ” ครั้งที่ 6 ประจำปี 2554   กิจกรรมการแกะสลักผักและผลไม้ ณ โรงเรียนเทศบาลเมือง      ท่าข้าม ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ 1
 4. วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2554  นักเรียนระดับ ชั้น ป.4-.6 และนักเรียนระดับ ชั้น ม.1-ม.3 ได้รับ    การคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ไปแข่งขันกิจกรรมการแกะสลักผักและผลไม้ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 61 ณ จังหวัดชุมพร “รักษ์วัฒนธรรมพื้นเมือง ลือเลื่องศักยภาพเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล” ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง ทั้ง 2 ระดับ และนักเรียนระดับชั้น ม.1-3 ได้เป็นตัวแทนนักเรียน ระดับภาคใต้ ไปแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61            ณ เมืองทองธานี
 5. วันที่ 25 - 27 มกราคม 2555  นักเรียน ระดับชั้น ม.1 - 3 ได้เป็นตัวแทนนักเรียน ระดับภาคใต้  ไปแข่งขันกิจกรรมการแกะสลักผักและผลไม้ ในงานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่  61 ประจำปีการศึกษา 2554  “สุดยอดเด็กไทย ก้าวล้ำสู่ผู้นำอาเซียน” ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง รอง ชนะเลิศอันดับ 1 ของประเทศ
 6. วันที่ 25 กรกฎาคม 2555 สาธิตและนำเสนอผลงานการแกะสลักผักและผลไม้ ต่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ ๓ ณ โรงเรียนวัดห้วยกรวด
 7. วันที่ ๙ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ นักเรียนร่วมจัดนิทรรศการและสาธิตการแกะสลักผักและผลไม้ “งานมหกรรมเปิดโลกการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา       สุราษฎร์ธานี เขต 2  ณ โรงแรมสยามธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 8. วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๕  ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ 1         การแข่งขันกิจกรรมการแกะสลักผักและผลไม้ ระดับชั้น ป.๔ – ป.๖  ณ โรงเรียนวัดตรณาราม และได้เป็นตัวแทนนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เข้าร่วมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่  62  ณ จังหวัดภูเก็ต
 9. วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕  ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ 1         การแข่งขันกิจกรรมการแกะสลักผักและผลไม้ ระดับชั้น  ม.๑ – ม.๓  ณ โรงเรียนวัดตรณาราม และได้เป็นตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้    ครั้งที่  62  ณ จังหวัดภูเก็ต
 10. วันที่ ๑๙ – ๒๑ ธันวาคม 2555  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับรางวัล          รองชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 62 ประจำปีการศึกษา 2555 จังหวัดภูเก็ต
 11. วันที่ ๑๙ – ๒๑ ธันวาคม 2555  นักเรียนระดับระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-3 ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 62 ประจำปีการศึกษา 2555 จังหวัดภูเก็ต
 12. วันที่ ๑๓ – ๑๕ กุมภาพันธ์ 2556 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 เป็นตัวแทนระดับภาคใต้ เข้าร่วมการแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62 ประจำปีการศึกษา 2555 ณ เมืองทองธานี ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
 
ส่งข่าวโดย : วัดห้วยกรวด  เมื่อวันที่ : 05 สิงหาคม 2556 15.07 น. เปิดอ่าน: 8988 ครั้ง ไอพี:: 202.29.176.182 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) [05 สิงหาคม 2556 15.07 น.][อ่าน 8988 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]