การพัฒนาคุณลักษณะสุจริต 5 ประการของนักเรียนโรงเรียนวัดเตาปูน โดยกิจกรรมโครงงานคุณธรรม (The Developme
ผลการวิจัย พบว่า 1.) เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมโครงงานคุณธรรม พบว่า นักเรียนโรงเรียนวัดเตาปูนมีระดับคุณลักษณะสุจริต 5 ประการ อยู่ในระดับมาก 2.) เมื

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1.)  เพื่อพัฒนาคุณลักษณะสุจริต  5  ประการของนักเรียนโรงเรียนวัดเตาปูน  โดยกิจกรรมโครงงานคุณธรรม  2.)  เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะสุจริต  5  ประการของนักเรียนโรงเรียนวัดเตาปูนระหว่างก่อนทำและหลังทำกิจกรรม  และ  3.)  เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนวัดเตาปูน  ที่มีต่อกิจกรรมโครงงานคุณธรรม  ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 - 6  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558  โรงเรียนวัดเตาปูน  อำเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)  โดยใช้ตารางเครซี่  และมอร์แกน  จำนวน  87  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  แบบประเมินคุณลักษณะสุจริต  5  ประการ  และแบบสอบถามความคิดเห็น  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ()  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และการหาค่า  t – test  for  Dependent  Samples  เพื่อทดสอบสมมุติฐาน 

          ผลการวิจัย  พบว่า

          1.  เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมโครงงานคุณธรรม  พบว่า  นักเรียนโรงเรียนวัดเตาปูนมีระดับคุณลักษณะสุจริต  5  ประการ  อยู่ในระดับมาก

          2.  เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมโครงงานคุณธรรม  พบว่า  นักเรียนมีคุณลักษณะสุจริต  5  ประการโดยภาพรวมและรายด้านสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมโครงงานคุณธรรม

          3.  เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมโครงงานคุณธรรม  พบว่า  นักเรียนโรงเรียนวัดเตาปูน  มีระดับ   ความคิดเห็นต่อกิจกรรมโครงงานคุณธรรม  อยู่ในระดับ  เห็นด้วยมาก

  ไฟล์ประกอบ
บทคัดย่อ..วิจัยโรงเรียนสุจริต...โรงเรียนวัดเตาปูน
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 26 พฤศจิกายน 2559 11.55 น. เปิดอ่าน: 768 ครั้ง ไอพี:: 106.0.211.171 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
โครงงงานคุณธรรม หนูจ๋า...เงียบๆ หน่อย โรงเรียนวัดเตาปูน นำเสนอที่โรงแรมเอวาน่า [05 กันยายน 2560 02.15 น.] [อ่าน 3048 ครั้ง]
เนื้อเพลงประจำโรงเรียนวัดเตาปูน สพป.สระบุรี 2 [27 มิถุนายน 2560 01.54 น.] [อ่าน 246 ครั้ง]
ไฟล์นำเสนอกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม [15 พฤษภาคม 2560 13.05 น.] [อ่าน 3821 ครั้ง]
การฝึกทำโครงงานคุณธรรมอย่างง่ายๆ..กับครูบอย [04 เมษายน 2560 12.53 น.] [อ่าน 2254 ครั้ง]
การพัฒนาคุณลักษณะสุจริต 5 ประการของนักเรียนโรงเรียนวัดเตาปูน โดยกิจกรรมโครงงานคุณธรรม (The Developme [26 พฤศจิกายน 2559 11.55 น.] [อ่าน 768 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]