ประกาศโรงเรียนป่าซาง เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

     ด้วยโรงเรียนป่าซางประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน 1 ตำแหน่ง ตามรายละเอียด  ดังนี้

1.  ตำแหน่งที่รับสมัคร

    1.1 เจ้าหน้าที่พัสดุ  จำนวน 1 ตำแหน่ง  อัตราเงินเดือนเริ่มต้น เดือนละ 9,140 บาท รวมกับเงินประกันสังคม

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก

2.1 เพศ : ไม่จำกัดเพศ

2.2 อายุ : ตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป

2.3 วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี

2.4 สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : ศิลปศาสตร์  บริหารธุรกิจ การบริหารจัดการ  คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.  สมรรถนะเชิงพฤติกรรม

3.1 มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม

3.2 มีความซื่อสัตย์

3.3 มีความมุ่งมั่นในผลสำเร็จของงาน ตรงต่อเวลา

3.4 มีไหวพริบและปฏิภาณ

3.5 มี Service Mind

3.6 มีความสารมารถและเต็มใจในการปฏิบัติงานพิเศษอื่นๆ ที่โรงเรียนมอบหมาย

4.  ประสบการณ์ทำงาน

4.1 มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อ/จัดจ้าง จากหน่วยงานภาครัฐ  ไม่น้อยกว่า 1 ปี  (จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)

5.  สมรรถนะเฉพาะงาน

5.1 มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบพัสดุหน่วยงานภาครัฐ

5.2 มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

    5.3 มีทักษะในการจัดทำสัญญาด้านพัสดุ

    5.4 มีทักษะการเจรจาต่อรอง

    5.5 มีทักษะในการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร
         ได้เป็นอย่างดี

    5.6 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป word excel ฯลฯ

    5.7 มีความสารมารถในการปฏิบัติงานอื่นที่โรงเรียนมอบหมาย

5.8 เป็นผู้มีความประพฤติดี  สุภาพ เรียบร้อย ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยของสถาบัน

6. วัน เวลา  และสถานที่รับสมัคร

ผู้มีความประสงค์จะสมัครให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องกลุ่มบริหารบุคคล โรงเรียนป่าซาง  อำเภอป่าซาง  จังหวัดลำพูน  ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561  เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

7. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร

    4.1  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดำ ขนาด 1 x 1 นิ้ว  ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน

และถ่ายครั้งเดียวกัน  จำนวน  2  รูป

4.2  ใบแสดงวุฒิการศึกษา    พร้อมสำเนาจำนวน  1  ฉบับ

4.3  ทะเบียนบ้าน  พร้อมสำเนา  จำนวน  1  ฉบับ

4.4  บัตรประจำประชาชน  พร้อมสำเนา  จำนวน  1  ฉบับ   

4.5  ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ  รับรองว่าไม่มีโรคติดต่อที่เป็นอันตรายต่อการปฏิบัติงาน 

จำนวน  1  ฉบับ

4.6  หนังสือรับรองการปฏิบัติงานหรือการนำเสนอผลงาน (ถ้ามี)

8. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  

โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 13 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

ณ หน้าห้องกลุ่มบริหารบุคคล  

9. การสอบคัดเลือกและการสอบสัมภาษณ์ 

คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน  ภาคปฏิบัติ  และสัมภาษณ์ ผู้ที่เหมาะสมกับตำแหน่ง  

วันที่ 16  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2561โดยสอบคัดเลือก  เวลา 09.00 -10.30 น. และสอบสัมภาษณ์ เวลา 11.00 น. – 16.00 ณ ห้องซางคำ โรงเรียนป่าซาง  อำเภอป่าซาง  จังหวัดลำพูน

10. การประกาศผลการคัดเลือก

โรงเรียนจะประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเรียงตามลำดับคะแนน วันที่ 20 เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2561

เวลา  09.00 น.   หน้าห้องกลุ่มบริหารบุคคล โรงเรียนป่าซาง  อำเภอป่าซาง  จังหวัดลำพูน

11. การทำสัญญาและเริ่มปฏิบัติงาน

ทำสัญญาและเริ่มปฏิบัติงาน   ในวันที่  1  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.  2561

 

                           ประกาศ  ณ  วันที่  31  เดือน ตุลาคม   พ.ศ.  2561

 

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 31 ตุลาคม 2561 15.06 น. เปิดอ่าน: 895 ครั้ง ไอพี:: 180.183.201.146 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ประกาศโรงเรียนป่าซาง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่แม่บ้านโร [10 มิถุนายน 2563 12.31 น.] [อ่าน 58 ครั้ง]
รับสมัคร ครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอนสอนภาษาจีน [10 มิถุนายน 2563 12.26 น.] [อ่าน 169 ครั้ง]
แบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 [11 พฤษภาคม 2563 15.11 น.] [อ่าน 114 ครั้ง]
รับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2563 [11 พฤษภาคม 2563 14.49 น.] [อ่าน 89 ครั้ง]
ประกาศโรงเรียนป่าซาง เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว [12 มีนาคม 2562 08.54 น.] [อ่าน 624 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]