โรงเรียนบ้านโนนผาสุก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

Good Practice ของผู้บริหาร
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET)

รายงานวิธีปฏิบัติที่ดี (Good  Practice)

 

ชื่อผลงาน  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET)

ชื่อผู้เสนอผลงาน    นายบัญชา   ฮาดทักษ์วงศ์

โรงเรียนบ้านโนนผาสุก

สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

โทรศัพท์...........................-......................โทรสาร....................-................................

โทรศัพท์มือถือ  089-5353610             e-mail   nonphasuk@hotmail.com

 

1.  ความสำคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำเสนอ

              โรงเรียนบ้านโนนผาสุก เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จัดการเรียนการสอนตั้งแต่  ชั้นอนุบาล1 ถึง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 100 คน ครู 6 คน ผู้บริหาร 1 คน เขตพื้นที่บริการคือบ้านโนนผาสุก  หมู่ 2 และหมู่ 9  จากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 พบว่า โรงเรียนบ้านโนนผาสุกมีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศอยู่ ต่ำกว่าระดับจังหวัดและต่ำกว่าระดับสังกัด อยู่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้  มีสูงกว่าค่าเฉลี่ยของระดับประเทศ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่วนอีกหนึ่งสาระการเรียนรู้มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศแต่สูงกว่าระดับจังหวัดและสังกัด  ซึ่งผลดังกล่าวข้างต้นทำให้ไม่เป็นที่พึงพอใจของคณะครู  ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นอย่างยิ่ง  ดังนั้นคณะครูผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจึงร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-NET) ขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเตรียมการและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความพร้อมรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET) ในปีการศึกษาต่อไปและมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา

 

2. จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน

               2.1 วัตถุประสงค์

                   เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   ป.6 (O-NET)  ให้สูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 2555

            2.2  กลุ่มเป้าหมาย

                   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน   9   คน คิดเป็นร้อยละ 100    

 

3.  กระบวนการปฏิบัติงานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน

          เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  (O-NET)  เป็นประจำทุกปี โรงเรียนบ้านโนนผาสุกจึงประสานความร่วมมือครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของนักเรียนโดยใช้หลักการจัดการคุณภาพตามกระบวนการ PDCA  เป็นตัวขับเคลื่อน ดังนี้

 

 

 

 

 

 

 

รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล/คัดกรองนักเรียน

 

วิเคราะห์หลักสูตรและแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

 

 

สร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในการพัฒนา

 

 

ประชุมครู

 

ออกแบบเครื่องมือหรือนวัตกรรม

 

 

P

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  กิจกรรมเสริมวิชาการให้เข้มข้น

 

 

 

กิจกรรมเติมการสอนให้เข้มแข็ง

 

 

ดำเนินการจัดกิจกรรมตามเครื่องมือที่สร้าง

 

 

นิเทศ กำกับ ติดตาม

 

รายงานผลการดำเนินงาน

ทุกสิ้นเดือน

 

 

สรุปผล/รายงานผล/ประเมินผล

และนำผลการประเมิน

มาปรับปรุงพัฒนาต่อไป

 

 

C

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการทำงานเชิงระบบโดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-NET)

 

3.1  ขั้นวางแผน (Plan)

3.1.1 ประชุมครูเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

3.1.2  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

 

          3.1.3  รู้จักนักเรียนรายบุคคลและคัดกรองนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้

และคิดวิเคราะห์ไม่เป็น กลุ่มอ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่องและคิดวิเคราะห์ไม่เป็น และกลุ่มอ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดวิเคราะห์เป็น

          3.1.4 ศึกษาหลักสูตรและแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

                        ± ทฤษฎีการสอนของกาเย่  ซึ่งมีแนวคิดว่าการเรียนรู้มีลำดับขั้นและผู้เรียนจะต้องเรียนรู้เนื้อหาจากง่ายไปหายาก

                        ± แนวคิดของบลูม ซึ่งกล่าวถึงธรรมชาติของผู้เรียนแต่ละคนว่ามีความแตกต่างกัน ผู้เรียนจะสามารถเรียนเนื้อหาในหน่วยย่อยต่างๆ ได้ โดยใช้เวลาเรียนที่แตกต่างกัน

         ± ทฤษฎีพฤติกรรมนิยมของสกินเนอร์ บุคคลเรียนรู้ด้วยการกระทำ โดยมีตัวเสริมแรง

เป็นตัวการ

                         ± ทฤษฎีลองผิดลองถูกของธอร์นไดด์ สรุปเกณฑ์การเรียนรู้คือ

                             - กฎความพร้อม หมายถึง การเรียนรู้จะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลพร้อมที่จะทำ

                             - กฎผลที่ได้รับ  หมายถึง การเรียนรู้จะเกิดขึ้น เพราะบุคคลกระทำซ้ำ และยิ่งทำมาก 

                                           ความชำนาญจะเกิดขึ้นได้ง่าย

          3.1.5 ออกแบบวิธีการหรือนวัตกรรม

3.2   ดำเนินการตามแผน (Do)

3.2.1 สร้างเครื่องมือหรือนวัตกรรมที่ออกแบบไว้

3.2.2 ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาตามเครื่องมือที่สร้าง ดังนี้              

            3.2.2.1 กิจกรรมเติมการสอนให้เข้มข้น    เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ในเวลาเรียนปกติ แต่จะมีการวิเคราะห์และคัดกรองผู้เรียนเป็นกลุ่มๆโดยแต่ละกลุ่มจะใช้เทคนิควิธี  สื่อการสอนและแรงจูงใจที่แตกต่างกัน  ตลอดจนมีการเพิ่มความเข้มข้นในเนื้อหาวิชาที่เรียนมากยิ่งขึ้นและจะมีกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและขั้นตอนจากง่ายไปหายาก (สอดคล้องกับทฤษฎีการสอนของกาเย่)  โดยมีรายละเอียดการดำเนินกิจกรรมดังนี้

             1. ดำเนินการคัดกรองนักเรียน และจัดกลุ่มนักเรียนตามระดับความสามารถ ในการเรียนรู้(สอดคล้องกับแนวคิดของบลูม)

             2. เลือกเทคนิคและวิธีสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตลอดจนสื่อ  เครื่องมือวัดและประเมินผล

ให้เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของผู้เรียน โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นสำคัญ(สอดคล้องกับแนวคิดของบลูม)

             3. จัดทำแนวทางการพัฒนาผู้เรียนหรือแผนการจัดการเรียนรู้ และจัดหาสื่อ  นวัตกรรม ตลอดจนแหล่งเรียรู้ที่เหมาะสม

            4. ดำเนินการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการพัฒนาหรือแผนการจัดการเรียนรู้และมีการเสริมแรง

โดยการชมเชยผู้ที่เรียนรู้ได้ดีและคอยให้กำลังใจคนที่เรียนรู้ช้ากว่าคนอื่น(สอดคล้องกับทฤษฎีพฤติกรรมนิยมของสกินเนอร์)

            5. ดำเนินการวัดผลและประเมินผลทุกระยะ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนรายบุคคลต่อไป

 

 

 

         3.2.2.2  กิจกรรมเติมวิชาการให้เข้มแข็ง   โดยดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เสริมให้นักเรียนทั้งในและนอกเวลาเรียนตามที่โรงเรียนกำหนดเป็นจุดเน้นหรือดำเนินการเป็นปกติอยู่แล้ว เช่น กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน   กิจกรรมสอนซ่อมเสริม   กิจกรรมติวเตอร์   กิจกรรมท่องคำศัพท์   กิจกรรมท่องอาขยาน   กิจกรรมท่องสูตรคูณ   กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพ   กิจกรรมเขียนเรียงความ  เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะดำเนินการซ้ำๆ บ่อยๆเพื่อให้เกิดความชำนาญ (สอดคล้องกับกฎผลที่ได้รับของธอร์นไดด์)

3.3   การตรวจสอบ (Check)

        3.3.1  ผู้บริหารนิเทศ  กำกับ  ติดตามอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

        3.3.2  ให้ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รายงานผลการดำเนินงานทุกสิ้นเดือน

        3.3.3  สำรวจความพึงพอใจของครู  ผู้ปกครอง  และนักเรียน 

3.4  การรายงานผลเพื่อปรับปรุงพัฒนา (Action)

       3.4.1  ครูวิชาการสรุปรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของ

                 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ให้ผู้บริหารทราบ

       3.4.2  นำผลการประเมินมาวิเคราะห์ร่วมกัน เพื่อที่จะได้นำไปเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

                 ต่อไป

 

4.  ผลการดำเนินงาน

     4.2 โรงเรียนมีผลการประเมิน (O-NET)   สูงกว่าค่าเฉลี่ยของสังกัด 5 วิชา และสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ

           ระดับประเทศ 4 วิชา

     4.3 ผู้ปกครองและนักเรียน มีความพึงพอใจต่อการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับ

           ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET )

   

 5.  ปัจจัยความสำเร็จ

       5.1 ครูให้ความร่วมมือในการดำเนินงานอย่างเต็มศักยภาพและมีความต่อเนื่องในการดำเนินงาน

      5.2  ผู้บริหารให้ความสำคัญและกำกับ ติดตามอย่างต่อเนื่อง

      5.3  ผู้ปกครองให้ความสำคัญและมีเวลาให้กับบุตรหลาน

      5.4  นักเรียนให้ความสำคัญและตั้งใจเรียน

      5.5  มีกระบวนการทำงานที่เป็นระบบ PDCA.

 

6. บทเรียนที่ได้รับ

          การทำงานที่เป็นระบบและความทุ่มเทเอาใจใส่ของคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

ข้อเสนอแนะ

          ในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ ต้องคำนึงถึงองค์ประกอบของการจัดการความรู้ได้แก่   บุคลากรครู ผู้ปกครอง นักเรียน  สื่อ เทคโนโลยี  และกระบวนการเรียนรู้  เพื่อให้เกิดการพัฒนาวิธีการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

 

7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ

    7.1 การเผยแพร่ โรงเรียนได้ดำเนินการเผยแพร่ทั้งในโรงเรียน โดยแจ้งให้คณะครูและนักเรียนทราบตอนทำ

         กิจกรรมหน้าเสาธง และเผยแพร่นอกโรงเรียนโดยการแจ้งให้ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา

         ขั้นพื้นฐานรับทราบโดยการประชุม ตลอดจนการเผยแพร่ทางเว็ปไซด์หรือ Face  book  ของโรงเรียน

 

 

    7.2 การได้รับการยอมรับ

        - คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาตลอดจนชุมชนมีความพึงพอใจต่อการ

          ดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  (O-NET)     

        - ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  (O-NET)     

          ปีการศึกษา  2556  สูงกว่าระดับสังกัด   5  วิชา  ได้แก ภาษาไทย  อังกฤษ   คณิตศาสตร์   สุขศึกษา

          และพลศึกษา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำนำ

 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นรายงานที่แสดงวิธีปฏิบัติที่ดี

(Good   Practice)  เนื่องจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโนนผาสุก  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จากการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  (O-NET)  ปีการศึกษา  2556  สูงกว่าระดับสังกัด   เป็นที่น่าพอใจของทางโรงเรียน  5  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ได้แก่ สาระการเรียนรู้  ภาษาไทย  สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ   สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    การเรียนรู้สาระสุขศึกษาและ

พลศึกษา สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  ซึ่ง Good   Practice เล่มนี้จะอธิบายถึงขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานทุกขั้นตอน 

โรงเรียนบ้านโนนผาสุก หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์สำหรับโรงเรียนหรือผู้ที่สนใจ  และผู้ที่กำลังจะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น  

 

 

                                                                             คณะผู้จัดทำ

     โรงเรียนบ้านโนนผาสุก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารบัญ

 

เรื่อง                                                                                                    หน้า

 

คำนำ                                                                                                                                                                                                                                                                         

สารบัญ                                                                                                                                                                                                                                                       

ความสำคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำเสนอ                                                                1

จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน                                                                   1

กระบวนการปฏิบัติงานหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                             1

ผลการดำเนินการ                                                                                                 4

ปัจจัยความสำเร็จ                                                                                                 4

บทเรียนที่ได้รับ                                                                                                    4

การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ                                                                4

ภาคผนวก                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ไฟล์ประกอบ
Good Practice ของผู้บริหาร
ส่งข่าวโดย : บ้านโนนผาสุก  เมื่อวันที่ : 19 สิงหาคม 2557 14.06 น. เปิดอ่าน: 197 ครั้ง ไอพี:: 182.93.136.244 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
Good Practice ของชั้นประถมศึกษาปีที่ ุ6 [19 สิงหาคม 2557 14.45 น.] [อ่าน 299 ครั้ง]
Good Practice ของผู้บริหาร [19 สิงหาคม 2557 14.06 น.] [อ่าน 197 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]