โรงเรียนบ้านโนนผาสุก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

Good Practice ของชั้นประถมศึกษาปีที่ ุ6
Good Practice ของชั้นประถมศึกษาปีที่ ุ6

รายงานวิธีการปฏิบัติที่ดี (Good Practice)

 

ชื่อผลงาน  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

              ด้วยสื่อ CAI  ช่วยสอน

 

ชื่อผู้เสนอผลงาน    นางกัญญา   ปะนามะทัง

 

โรงเรียนบ้านโนนผาสุก

 

สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

 

โทรศัพท์...........................-......................โทรสาร....................-................................

 

โทรศัพท์มือถือ  087-9499693             e-mail   k_noy2011@hotmail.com

 

1.      ความสำคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำเสนอ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังของ

ชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งทางร่างกาย  ความรู้  คุณธรรม  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ  ให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง  โดยใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้และความบันเทิง และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อเร่งรัด ส่งเสริม  และพัฒนาให้หน่วยงานในสังกัดนำนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยมีกลยุทธ์และจุดเน้นที่สำคัญหลายๆ ด้าน  รวมทั้งพัฒนาการอ่านการเขียน และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ส่งเสริมให้นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

อ่านออกเขียนได้  และในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  อ่านคล่องเขียนคล่อง ใช้ภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการเรียนรู้สาระการเรียนรู้อื่น เพื่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  

จากสภาพปัจจุบันในการจัดการเรียนรู้ในวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนบ้านโนนผาสุก

โดยเฉพาะเรื่องหลักภาษาไทย ยังไม่บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตร โดยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยค่อนข้างต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งๆที่เป็นภาษาประจำชาติไทย ซึ่งจากผลการประเมินคุณภาพนักเรียนพบว่า ความรู้ความสามารถในวิชาภาษาไทยยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุง เนื่องจากผลการทดสอบระดับชาติ  (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2555  มีคะแนนเฉลี่ย 45.71     ซึ่งยังไม่เป็นที่น่าพอใจ

จากความสำคัญและปัญหาดังกล่าว  มีความเห็นว่าควรจะมีการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น

ผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ และความสนใจในการเรียน  เพราะผลการเรียนรู้และความสนใจในการเรียน จะส่งผลต่อการเรียนรู้ที่ยั่งยืนของนักเรียนอันเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  2542  หมวด 4  แนวการจัดการศึกษา  มาตรา 22  กล่าวว่า  การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความ สำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน   สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ   ซึ่งเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช  2542  ต้องการให้ผู้เรียนได้มีโอกาสในการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้เรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติจริง   เน้นในเรื่องบทบาทของผู้เรียนเป็นผู้ที่สำคัญที่สุดในการจัดการเรียนการสอนและให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต

ผู้ศึกษาค้นคว้าในฐานะเป็นครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นกับนักเรียนจึงได้หาวิธีจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยจัดทำสื่อ CAI ช่วยสอน เรื่องหลักภาษาไทย  มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เรื่องหลักภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อช่วยพัฒนาผลการเรียนรู้ ต่อไป

                       

2. จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน

2.1  เพื่อพัฒนาความสามารถทางการเรียนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องหลักภาษาไทย ของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยสื่อ CAI

          2.2   เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง

          2.3   เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมแก้ปัญหาการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยวิธีที่หลากหลาย

          2.4 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

          2.5 โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ(O-NET) สาระการเรียนรู้ภาษาไทยสูงขึ้น  โดยเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 และระดับประเทศ

          2.6  ผู้ปกครอง  ครู   นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางการเรียนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

3.  กระบวนการปฏิบัติงานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน

          กระบวนการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยสื่อ CAI    ช่วยสอน โดยใช้หลักการจัดการคุณภาพตามกระบวนการ PDCA  เป็นตัวขับเคลื่อน ดังนี้

 

 

วางแผนปฏิบัติงาน

 

 

ดำเนินการตามแผน

 

 

ประเมินผลการปฏิบัติงาน

 

ผ่านเกณฑ์หรือไม่

 

ปรับปรุง แก้ไข

 

ไม่ผ่าน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

 

 

สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการทำงานเชิงระบบโดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA

เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยสื่อ CAI ช่วยสอน

3.1  ขั้นวางแผน (Plan)

          3.1.1 วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

                    3.1.2 ศึกษาหลักสูตรและแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

                                          — ทฤษฎีการสอนของกาเย่  ซึ่งมีแนวคิดว่าการเรียนรู้มีลำดับขั้นและผู้เรียนจะต้องเรียนรู้เนื้อหาจากง่ายไปหายาก

                                           — ทฤษฎีพฤติกรรมนิยมของสกินเนอร์ บุคคลเรียนรู้ด้วยการกระทำ โดยมีตัวเสริมแรง

เป็นตัวการ

                   3.1.3 ออกแบบวิธีการหรือนวัตกรรม

3.2   ดำเนินการตามแผน (Do)

                    3.2.1 สร้างเครื่องมือหรือนวัตกรรมที่ออกแบบไว้

     3.2.2 ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาตามเครื่องมือที่สร้าง ดังนี้

                    3.2.2.1 ทำแบบทดสอบก่อนเรียน

3.2.2.2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสื่อ CAI ช่วยสอน

                             3.2.2.3 ทำใบงาน

                             3.2.2.3 ทำแบบทดสอบหลังเรียน

3.3   การตรวจสอบ (Check)

                       3.3.1  ผู้บริหารนิเทศ  กำกับ  ติดตาม

                     3.3.2  ให้ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รายงานผลการดำเนินงาน

                     3.3.3  สำรวจความพึงพอใจของครู  ผู้ปกครอง  และนักเรียน 

3.4  การรายงานผลเพื่อปรับปรุงพัฒนา (Action)

            3.4.1  ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รายงานผลการพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยสื่อ CAI ช่วยสอน  และรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของครู ผู้ปกครอง และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยสื่อ CAI ช่วยสอน  แล้วสรุปผล ประเมินผลเป็นรูปเล่มรายงานเพื่อเผยแพร่ต่อไป

                     3.4.2  นำผลการประเมินมาร่วมกันวิเคราะห์ร่วมกัน เพื่อที่จะได้นำไปเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

 

4.  ผลการดำเนินการ

          4.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ได้รับการพัฒนาความสามารถทางการเรียนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องหลักภาษาไทย ด้วยสื่อ CAI

          4.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง

          4.3 ครูสามารถจัดกิจกรรมแก้ปัญหาการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องหลักภาษาไทย ด้วยวิธีที่หลากหลาย

          4.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  สูงขึ้น

          4.5 โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ(O-NET) สาระการเรียนรู้ภาษาไทยสูงขึ้น  โดยเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 และระดับประเทศ

ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ(O-NET) สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

ปีการศึกษา

ระดับโรงเรียน

ระดับจังหวัด

ระดับสังกัด

ระดับประเทศ

2555

45.71

42.79

44.01

45.68

2556

48.22

42.73

43.62

45.02

 

          4.6  ผู้ปกครอง  ครู   นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางการเรียนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

5.  ปัจจัยความสำเร็จ

          5.1 ครูให้ความร่วมมือในการดำเนินงานอย่างเต็มศักยภาพและมีความต่อเนื่องในการดำเนินงาน

          5.2 ผู้บริหารให้ความสำคัญและกำกับ ติดตามอย่างต่อเนื่อง

          5.3 ผู้ปกครองให้ความสำคัญและร่วมแสดงความคิดเห็นต่อกิจกรรมการพัฒนา

          5.4 การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง ทำให้นักเรียนมีอิสระในการเรียนรู้

          5.5 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ปฏิบัติกิจกรรมอย่างตั้งใจ

          5.6 มีกระบวนการทำงานที่เป็นระบบ PDCA.

 

6. บทเรียนที่ได้รับ

            6.1 นักเรียนทุกคนมีศักยภาพที่สามารถพัฒนาได้ ครูออกแบบการจัดกิจกรรมที่เอื้อให้นักเรียนแสดงศักยภาพของตนเองในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเต็มที่ ย่อมทำให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพที่มีอยู่  ดังนั้น โรงเรียนควรเปิดโอกาสและส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถด้านต่างๆ

          6.2 ความสำเร็จในการใช้นวัตกรรม “สื่อ CAI ช่วยสอน” เกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่าย คือ ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน

6.3 การทำงานที่เป็นระบบและความทุ่มเทเอาใจใส่ของคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

 

ข้อเสนอแนะ

ในการพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยสื่อ CAI ช่วยสอน ต้องคำนึงถึงองค์ประกอบของการจัดการความรู้ได้แก่ บุคลากรครู  นักเรียน  สื่อ เทคโนโลยี  และกระบวนการเรียนรู้  เพื่อให้เกิดการพัฒนาวิธีการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

 

ข้อควรระวัง

1.       ครูควรมีการกำกับติดตามการใช้สื่อ CAI ของนักเรียนเป็นระยะ

2.       ครูควรมีกระบวนการในการกำกับติดตาม ประเมินผลการใช้สื่อ CAI ที่ชัดเจน

 

 

 

 

 

7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ

          7.1 การเผยแพร่

-   โรงเรียนได้ดำเนินการเผยแพร่ทั้งในโรงเรียน โดยแจ้งให้คณะครูและนักเรียนทราบตอนทำ

กิจกรรมหน้าเสาธง และเผยแพร่นอกโรงเรียนโดยการแจ้งให้ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานรับทราบโดยการประชุม ตลอดจนการเผยแพร่ทาง Facebook  ของโรงเรียน

7.2 การได้รับการยอมรับ

          - ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยสื่อ CAI ช่วยสอน

 

7.3 รางวัลที่ได้รับ

7.3.1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงขึ้น

7.3.2 มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ(O-NET) สาระการเรียนรู้ภาษาไทยสูงขึ้น

โดยเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 และระดับประเทศ

ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ(O-NET) สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

ปีการศึกษา

ระดับโรงเรียน

ระดับจังหวัด

ระดับสังกัด

ระดับประเทศ

2555

45.71

42.79

44.01

45.68

2556

48.22

42.73

43.62

45.02

 

 

……………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ไฟล์ประกอบ
Good Practice ของชั้นประถมศึกษาปีที่ ุ6
ส่งข่าวโดย : บ้านโนนผาสุก  เมื่อวันที่ : 19 สิงหาคม 2557 14.45 น. เปิดอ่าน: 299 ครั้ง ไอพี:: 182.93.136.244 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
Good Practice ของชั้นประถมศึกษาปีที่ ุ6 [19 สิงหาคม 2557 14.45 น.] [อ่าน 299 ครั้ง]
Good Practice ของผู้บริหาร [19 สิงหาคม 2557 14.06 น.] [อ่าน 198 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]