รายงาน ผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากเศษวัสดุเหลือใช้ต่อพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย โดยครูคำพอง
นางคำพอง โพธิ์เศษ ได้จัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากเศษวัสดุเหลือใช้ต่อพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย และได้รายงานผลการจัดดังเอกสารที่แนบ

ชื่อเรื่อง                  ผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากเศษวัสดุเหลือใช้ต่อพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย

ผู้วิจัย                    นางคำพอง  โพธิ์เศษ

ปีการศึกษา             2561

 

บทคัดย่อ

 

            การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยโดยใช้การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากเศษวัสดุเหลือใช้ 2) เปรียบเทียบพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยโดยใช้การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากเศษวัสดุเหลือใช้ของนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล ระหว่างก่อนและ

หลังเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาคำมูล สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทับไฮ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย จำนวน 17 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากเศษวัสดุเหลือใช้ 2) แบบสังเกตพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย สถิติที่ใช้ในการวิจัย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสังเกต และการทดสอบทีแบบไม่เป็นอิสระ

            ผลการวิจัยพบว่า

            พฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากเศษวัสดุเหลือใช้ หลังการจัดกิจกรรมสูงกว่าการจัดกิจกรรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

           

 

 

 

 

 

 

  ไฟล์ประกอบ
บทคัดย่อ
คู่มือการใช้กิจกรรม
ส่งข่าวโดย : บ้านโนนสวรรค์  เมื่อวันที่ : 04 ธันวาคม 2562 15.10 น. เปิดอ่าน: 448 ครั้ง ไอพี:: 1.4.183.254 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ผลการใช้กิจกรรมการแก้ปัญหา ต่อการพัฒนาความสามารถการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทักษะการค [24 กุมภาพันธ์ 2563 16.36 น.] [อ่าน 83 ครั้ง]
การแก้ปัญหาการจำแจกการสร้างคำในภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 [23 กุมภาพันธ์ 2563 20.57 น.] [อ่าน 57 ครั้ง]
การพัฒนาความสามารถการอ่านและการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะประกอบการจัดกิจกรรมการเร [23 กุมภาพันธ์ 2563 13.42 น.] [อ่าน 78 ครั้ง]
รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 2 หน้าที่พลเมื [23 กุมภาพันธ์ 2563 13.17 น.] [อ่าน 70 ครั้ง]
ผลการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่องอาหารกับการดำรงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิท [23 กุมภาพันธ์ 2563 13.15 น.] [อ่าน 68 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]