การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย การคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้วิธีสอนหมวก 6 ใบ สำหรับนักเรี
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย การคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้วิธีสอนหมวก 6 ใบ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชื่อเรื่อง              การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้วิธีสอนหมวก 6 ใบ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ผู้วิจัย                              นางสาวรัฐยากรณ์  ทองโท

ที่ปรึกษา            อาจารย์วัฒนาพร  นนลือชา  และอาจารย์พรจรัส  สร้อยศรีฉาย

สถานศึกษา        มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ปีการศึกษา         ๒๕๖๐

 

 

บทคัดย่อ

            วิจัยการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้วิธีสอนหมวก 6 ใบ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์อำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคาย ซึ่งกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทย  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้วิธีสอนหมวก 6 ใบ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 5 แผน ใช้เวลา 5 ชั่วโมง  และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน คือ t-test

            ผลการวิจัยพบว่า  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทย การคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้วิธีสอนหมวก 6 ใบ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ E1/E2  =  82.6/83.2 ซึ่ง 80 ตัวแรกสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้  และ 80 ตัวหลัง สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้เช่นกัน  และนักเรียนที่เรียนโดยใช้แผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทย การคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้วิธีสอนหมวก 6 ใบ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ไฟล์ประกอบ
บทคัดย่อ
ส่งข่าวโดย : บ้านโนนสวรรค์  เมื่อวันที่ : 05 กุมภาพันธ์ 2562 06.38 น. เปิดอ่าน: 230 ครั้ง ไอพี:: 184.22.126.175 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ผลการใช้กิจกรรมการแก้ปัญหา ต่อการพัฒนาความสามารถการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทักษะการค [24 กุมภาพันธ์ 2563 16.36 น.] [อ่าน 132 ครั้ง]
การแก้ปัญหาการจำแจกการสร้างคำในภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 [23 กุมภาพันธ์ 2563 20.57 น.] [อ่าน 116 ครั้ง]
การพัฒนาความสามารถการอ่านและการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะประกอบการจัดกิจกรรมการเร [23 กุมภาพันธ์ 2563 13.42 น.] [อ่าน 126 ครั้ง]
รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 2 หน้าที่พลเมื [23 กุมภาพันธ์ 2563 13.17 น.] [อ่าน 146 ครั้ง]
ผลการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่องอาหารกับการดำรงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิท [23 กุมภาพันธ์ 2563 13.15 น.] [อ่าน 106 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]