ประกาศสรรหากรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต1

                      เนื่องจากคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน หมดวาระ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน จึงได้ประกาศสรรหากรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ปีการศึกษา 2563 

 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน

เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.๒๕๔๖ และ(ฉบับที่๒)  พ.ศ.๒๕๕๓ ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๔๖  โรงเรียนอนุบาล  บ้านด่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  จึงกำหนดรายละเอียดการสรรหา  กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้

ข้อ ๑ จำนวนคณะกรรมการ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีจำนวนทั้งสิ้น ๑๕ คน

ข้อ ๒ องค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย

(๑) ประธานคณะกรรมการ (มาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)

(๒) กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง   จำนวน ๑ คน

(๓) กรรมการที่เป็นผู้แทนครู   จำนวน ๑ คน

(๔) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน   จำนวน ๑ คน

(๕) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   จำนวน ๑ คน

(๖) กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า   จำนวน ๑ คน

(๗) กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่  จำนวน ๒ คน

(๘) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   จำนวน ๖ คน

(๙) ผู้อำนวยการสถานศึกษา   เป็นกรรมการและเลขานุการ

ข้อ ๓ คุณสมบัติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

๓.๑ คุณสมบัติทั่วไป ประธานกรรมการและกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้าม ดังนี้

(๑) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์

(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

-๒-

(๔) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด

ที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๕) ไม่เป็นคู่สัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ      

พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบว่าด้วยกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๖๐ กับสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษานี้

ในกรณีผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ ผู้ใดมีลักษณะต้องห้าม ตาม (๕)

ต้องออกจากการเป็นบุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้าม หรือแสดงหลักฐานให้เป็นที่เชื่อได้ว่าตนได้เลิกประกอบ กิจการหรือการใด ๆ อันมีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวแล้วต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา ภายใน ๑๕ วัน นับแต่  วันได้รับแต่งตั้ง หากมิได้ดำเนินการดังกล่าว ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ

๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะ

(๑) กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง

(๑.๑) เป็นผู้ปกครองตามทะเบียนนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนนี้

(๑.๒) ไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน หรือที่

ปรึกษาหรือเชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้

(๒) กรรมการที่เป็นผู้แทนครู

ต้องเป็นครูซึ่งทาหน้าที่หลักด้านการเรียนการสอน และการส่งเสริมการ

เรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีต่าง ๆ  ในโรงเรียนนี้

(๓) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน

(๓.๑) เป็นสมาชิกขององค์กรของชุมชน หรือองค์กรที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี

สมาชิกรวมตัวกันไม่น้อยกว่า ๑๕ คน เพื่อดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนโดยส่วนรวมอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี มีผลงานที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  เขต ๑  รับรอง และมีที่ตั้งแน่นอนอยู่ในท้องที่ตำบลหรือแขวงที่โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านตั้งอยู่

(๓.๒) ไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของโรงเรียน หรือที่ปรึกษาหรือ

ผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน

(๔) กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า

(๔.๑) เป็นผู้ที่เคยศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน

(๔.๒) ไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน หรือที่ปรึกษา

หรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน

-๓-

(๕) กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่

เป็นพระภิกษุ หรือผู้นับถือศาสนาที่ทางราชการรับรอง (พุทธ คริสต์ อิสลาม

พราหมณ์- ฮินดู และซิกข์)

(๖) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

(๖.๑) ไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน หรือที่ปรึกษา

หรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน

(๖.๒) เป็นกรรมการสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาไม่เกิน ๓ แห่งในเวลาเดียวกัน

ข้อ ๔ สรรหาบุคคลเป็นกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

๔.๑ การสรรหากรรมการผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร

๔.๑.๑ ผู้มีสิทธิ์สมัครและได้รับการเสนอชื่อ ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตาม

ประกาศ ข้อ ๓

๔.๑.๒ กรณีกรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู และผู้แทนศิษย์เก่าสามารถสมัครได้

ด้วยตนเองหรือเสนอชื่อบุคคลตามคุณสมบัติที่กำหนด โดยผู้เสนอชื่อต้องมีสถานภาพของกลุ่มบุคคลนั้นในวันที่

เสนอชื่อ

๔.๑.๓ กรณีองค์กรชุมชน ให้ประธานหรือผู้บริหารหรือผู้นำของชุมชนหรือผู้นำองค์กรชุมชน

เป็นผู้เสนอชื่อ

๔.๑.๔ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่โรงเรียนนี้ตั้งอยู่ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด

บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน ให้ประธานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างต้น เสนอชื่อบุคคลที่ผ่านความเป็นชอบของสภาองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น

๔.๑.๕ กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และผู้แทนองค์กรทางศาสนาอื่นในพื้นที่

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านจะดำเนินการสรรหาและเลือกกรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่ทางราชการรับรอง (พุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์-ฮินดูและซิกข์)

ให้ได้จำนวน ๒ รูป / ๒ คน หรือ ๑ รูป / ๑ คน

๔.๑.๖ กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัครและเสนอชื่อบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กรชุมชน

หรือองค์กรปกครอง ซึ่งประสงค์เสนอชื่อผู้แทนเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษา   ขั้นพื้นฐานของโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน  ติดต่อขอรับใบสมัครและหรือแบบเสนอชื่อระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๕ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ถึงวันอังคารที่ ๒๑ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. และกำหนดให้ดำเนินการรับสมัครและเสนอชื่อ ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๕ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ถึงวันอังคาร  ที่ ๒๑ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องธุรการ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน

-๔-

๔.๒ การสรรหาและการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โรงเรียนจะจัดให้ผู้ได้รับการสรรหาและเลือก

ให้เป็นกรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่ และผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านร่วมกันสรรหาและเลือกผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นกรรมการ ๖ คน ซึ่งโรงเรียนจะประกาศวิธีการสรรหาและเลือกให้ทราบต่อไป

๔.๓ การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการ โรงเรียนจะจัดให้ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกให้

เป็นกรรมการผู้แทนบุคคล ผู้แทนกลุ่มบุคคล ผู้แทนองค์กร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้อำนวยการโรงเรียน

หนองขามนาดี ร่วมกันเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ ๑ คน

๔.๔ เอกสารประกอบการเสนอชื่อ

ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครหรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการตาม

แนวทาง ดังนี้

๔.๔.๑ เอกสารทั่วไป ได้แก่ สำเนาบัตรประจาตัวประชาชน สำเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ

หรือสำเนาบัตรประจาตัวที่ทางราชการออกให้ของผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อ

๔.๔.๒ เอกสารตรวจสอบคุณสมบัติ

(๑) ผู้แทนผู้ปกครอง ตรวจสอบจากทะเบียนนักเรียน

(๒) ผู้แทนศิษย์เก่า ตรวจสอบจากทะเบียนนักเรียน

(๓) ผู้แทนองค์กรชุมชน ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ต่อไปนี้

- หลักฐานทางทะเบียนที่แสดงว่ามีสมาชิกไม่ต่ำกว่า ๑๕ คน

- หลักฐานที่แสดงถึงการดำเนินกิจกรรมขององค์กรที่เป็นประโยชน์ต่อ

สังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

- หนังสือรับรองผลงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือของสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๑

(๔) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่อไปนี้

- ในกรณีที่เป็นผู้บริหาร หรือคณะผู้บริหารหรือเป็นสมาชิกสภาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ  ตรวจสอบจากบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ หรือบุคคลอื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายให้ตรวจสอบจากบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ และหรือบัตรประจำตัวประชาชน

ข้อ ๕ กำหนดการประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร

โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กรต่าง ๆ ใน

วันจันทร์ที่  ๒๒  เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓  ในเว็บไซต์โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน www.anubanbandanschool.ac.th และป้ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน

-๕-

ข้อ ๖ กำหนดการเลือกผู้แทนกลุ่มบุคคล องค์กรชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โรงเรียนจะจัดให้ผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กรต่าง ๆ เลือกกันเองในแต่ละกลุ่มหรือองค์กรเพื่อให้

ได้ผู้แทนเข้าไปเป็นกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มละ ๑ คน   ในวันอังคารที่ ๒๓     เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน และให้ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นผู้แทน แต่ละกลุ่มประชุมในวันจันทร์ที่ ๒๔ เดือนมิถุนายนพ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน

สำหรับผู้แทนครู กำหนดให้เลือกกันเอง ในวันจันทร์ที่ ๒๔  เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓                   เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน

ข้อ ๗ กำหนดการประกาศรายชื่อให้ผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการจากผู้แทนจากผู้แทนกลุ่มบุคคลและ

องค์กร

                 โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้ที่รับเลือกเป็นกรรมการจากผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กรใน   วันศุกร์ที่ ๒๖ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ในเว็บไซต์โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน www.anubanbandanschool.ac.th และป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕  เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

 

 

(นายทองใบ  สะอาดรัมย์)

    ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน

  ไฟล์ประกอบ
ประกาศสรรหากรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
ส่งข่าวโดย : อนุบาลบ้านด่าน  เมื่อวันที่ : 16 มิถุนายน 2563 16.55 น. เปิดอ่าน: 80 ครั้ง ไอพี:: 223.24.165.182 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ติดตามและให้กำลังใจ [08 ตุลาคม 2563 11.37 น.] [อ่าน 34 ครั้ง]
ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาคบุญผ้าป่ากองดิน [08 ตุลาคม 2563 11.30 น.] [อ่าน 26 ครั้ง]
ขอขอบคุณร้านบ้านด่านเภสัชมอบเจลแอลกอฮอล์ [06 ตุลาคม 2563 11.12 น.] [อ่าน 20 ครั้ง]
เทศบาลตำบลบ้านด่านมอบหน้ากากผ้า เจลแอลกอฮอล์และเฟซชิลด์ [14 กรกฎาคม 2563 14.31 น.] [อ่าน 35 ครั้ง]
ประกาศสรรหากรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน [16 มิถุนายน 2563 16.55 น.] [อ่าน 80 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]