ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต  2  ได้ดำเนินการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย  เสร็จไปแล้วนั้น

ในการนี้โรงเรียนบ้านทัพเซียม  อำเภอตาพระยา   จังหวัดสระแก้ว  ได้เผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพภายในให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ  ดังนี้

 

 ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบที่ผ่านมา
                                        ระดับการศึกษาปฐมวัย (ปีการศึกษา 2558)

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

 

 

น้ำหนักคะแนน

การประเมินคุณภาพภายใน

คะแนนผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

คะแนนผลการติดตามตรวจสอบโดยหน่วยงานต้นสังกัด

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน

 

 

 

มาตรฐานที่ 1

เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย

5

4.21

4.47

มาตรฐานที่ 2

เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ

5

4.66

4.48

มาตรฐานที่ 3

เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม

5

4.92

4.92

มาตรฐานที่ 4

เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา

5

4.42

4.76

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา

 

 

 

มาตรฐานที่ 5

ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

    20

       16.00

19.00

มาตรฐานที่ 6

ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

20

14.20

16.00

มาตรฐานที่ 7

แนวการจัดการศึกษา

20

18.40

18.40

มาตรฐานที่ 8

สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

5

4.40

4.50

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

 

 

 

มาตรฐานที่ 9

คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

 

 

 

5

4.00

5

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

 

 

 

มาตรฐานที่ 10

การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์  และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย

5

5.00

5

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม

 

 

 

มาตรฐานที่ 11

การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น

5

5.00

5

คะแนนรวม

100

85.21

91.90

 

·       สถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาปฐมวัยจากการประเมินตนเองในระดับคุณภาพ.....ดีมาก..........มีคะแนนรวม..........85.21.............

·       สถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาปฐมวัยจากการประเมินของหน่วยงาน  ต้นสังกัดในระดับคุณภาพ.......ดีเยี่ยม..........มีคะแนนรวม.........91.90............

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปีการศึกษา 2558)

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

น้ำหนักคะแนน

การประเมินคุณภาพภายใน

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

ผลการติดตามตรวจสอบโดยหน่วยงานต้นสังกัด

ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน

 

 

 

มาตรฐานที่ 1

ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ   

5

4.99

4.99

มาตรฐานที่ 2

ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

5

5.00

5.00

มาตรฐานที่ 3

ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง   

 

5

4.93

 

4.93

มาตรฐานที่ 4

ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล    

 

5

4.91

 

4.91

มาตรฐานที่ 5

ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

5

3.40

4.20

มาตรฐานที่ 6

ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต   

 

 

 

5

4.86

 

4.86

ด้านที่ 2  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา

 

 

 

มาตรฐานที่ 7

ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

 

 

10

10.00

 

 

10.00

มาตรฐานที่ 8

ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

 

 

10

7.60

 

 

7.60

มาตรฐานที่ 9

คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

 

 

 

5

5.00

 

 

 

5.00

           

 

 

 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

น้ำหนักคะแนน

การประเมินคุณภาพภายใน

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

ผลการติดตามตรวจสอบโดยหน่วยงานต้นสังกัด

มาตรฐานที่ 10

สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน

 

 

10

9.40

 

 

9.40

มาตรฐานที่ 11

สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ

 

 

10

9.40

 

 

9.40

มาตรฐานที่ 12

สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

 

 

5

 

 

4.90

 

 

4.90

ด้านที่ 3  มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

 

 

 

มาตรฐานที่ 13

สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

10

7.00

7.00

ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

 

 

 

มาตรฐานที่ 14

การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่กำหนดขึ้น     

5

5.00

5.00

ด้านที่ 5  มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม

 

 

 

มาตรฐานที่ 15

การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น  

5

4.60

4.60

คะแนนรวม

100

90.99

91.79

·      สถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากการประเมินตนเอง

  มีคะแนนรวม..........90.99.............. คะแนน    ระดับคุณภาพ..........ดีเยี่ยม.......

·        สถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากการประเมินของ  

  หน่วยงานต้นสังกัดมีคะแนนรวม.........91.79.............. ระดับคุณภาพ......ดีเยี่ยม............

 

 

 

          สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
                   
® ระดับการศึกษาปฐมวัย

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

ระดับคุณภาพ

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมาก

ดีเยี่ยม

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน

 

 

 

 

ü

มาตรฐานที่ 1

เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย

 

 

 

ü

 

มาตรฐานที่ 2

เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ

 

 

 

 

ü

มาตรฐานที่ 3

เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม

 

 

 

 

ü

มาตรฐานที่ 4

เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา

 

 

 

 

ü

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา

 

 

 

ü

 

มาตรฐานที่ 5

ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

 

 

 

 

ü

มาตรฐานที่ 6

ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

 

 

 

ü

 

มาตรฐานที่ 7

แนวการจัดการศึกษา

 

 

 

 

 

ü

มาตรฐานที่ 8

สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฏกระทรวง

 

 

 

 

ü

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

 

 

 

 

ü

มาตรฐานที่ 9

คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

 

 

 

 

ü

มาตรฐานด้วยอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

 

 

 

 

ü

มาตรฐานที่ 10

การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์  และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย

 

 

 

 

ü

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม

 

 

 

 

ü

มาตรฐานที่ 11

การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา

 

 

 

 

ü

 

          โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาปฐมวัยในระดับคุณภาพ  

ระดับ 5      มีค่าเฉลี่ย   91.90

                    ® ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

ระดับคุณภาพ

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมาก

ดีเยี่ยม

ด้านคุณภาพผู้เรียน

 

 

 

 

ü

มาตรฐานที่ 1

ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมี  สุนทรียภาพ

 

 

 

 

ü

มาตรฐานที่ 2

ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

 

 

 

 

ü

มาตรฐานที่ 3

ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

 

ü

มาตรฐานที่ 4

ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล

 

 

 

 

ü

มาตรฐานที่ 5

ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

 

 

 

ü

 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

ระดับคุณภาพ

 

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมาก

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 6

ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่อาชีพสุจริต

 

 

 

 

ü

ด้านการจัดการศึกษา

 

 

 

 

ü

มาตรฐานที่ 7

ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

 

 

 

 

ü

มาตรฐานที่ 8

ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

 

 

 

ü

 

มาตรฐานที่ 9

คณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองและชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

 

 

 

 

ü

มาตรฐานที่ 10

สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน

 

 

 

 

ü

มาตรฐานที่ 11

สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ

 

 

 

 

ü

มาตรฐานที่ 12

สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฏกระทรวง

 

 

 

 

 

ü

ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

 

 

ü

 

 

มาตรฐานที่ 13

สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

 

 

 

 

 

ü

 

 

ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

 

 

 

 

ü

มาตรฐานที่ 14

การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กำหนดขึ้น

 

 

 

 

ü

ด้านมาตรการส่งเสริม

 

 

 

 

ü

มาตรฐานที่ 15

การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้นแนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น

 

 

 

 

ü

               

 

โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับคุณภาพ

ระดับ 5           มีค่าเฉลี่ย      91.79

 

 

 

 
ส่งข่าวโดย : บ้านทัพเซียม  เมื่อวันที่ : 14 มิถุนายน 2559 20.30 น. เปิดอ่าน: 144 ครั้ง ไอพี:: 1.2.250.231 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปี 2561 [18 เมษายน 2562 21.30 น.] [อ่าน 505 ครั้ง]
ขอความอนุเคราะห์แต่งชุดปกติขาวร่วมพิธีพระราชทานเพลิง คุณพ่อจ้อย ทรงสุข [09 มีนาคม 2560 15.20 น.] [อ่าน 1276 ครั้ง]
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 [14 มิถุนายน 2559 20.30 น.] [อ่าน 144 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]