สรุปภาพรวมผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษา
สรุปภาพรวมผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษา (โรงเรียนนทบุรีพิทยาคม)

สรุปภาพรวมผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษา  (โรงเรียนนทบุรีพิทยาคม)

 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลการประเมินตนเอง

คะแนนเฉลี่ย

แปลผล

ด้านที่ 1  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน

 

 

มาตรฐานที่ 1    ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ         

4.77

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2    ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

4. 86

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3    ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

                        รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

4.27

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 4      ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์

                         ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล

4.54

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่  5   ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร    

3. 00

ดี

มาตรฐานที่  6   ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน  สามารถทำงาน

                          ร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต      

4.27

ดีเยี่ยม

ด้านที่ 2   มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา

 

 

มาตรฐานที่ 7    ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ   

                         เกิดประสิทธิผล             

9.44

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 8    ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

                         และเกิดประสิทธิผล               

9. 55

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 9   คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงาน

                        ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล              

4.35

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 10  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรร

                                  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน              

9. 45

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 11  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้

                              ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ  

10.00

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 12  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

                         ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง                                                        

4. 65

ดีเยี่ยม

 

 

 

 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลการประเมินตนเอง

คะแนนเฉลี่ย

แปลผล

ด้านที่ 3   มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

 

 

มาตรฐานที่ 13  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา

                         เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

8.45

ดีเยี่ยม

ด้านที่ 4   มาตรฐานด้านอัตลักษณฺของสถานศึกษา

 

 

มาตรฐานที่ 14  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กำหนดขึ้น      

5.00

ดีเยี่ยม

ด้านที่ 5   มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม

 

 

มาตรฐานที่ 15  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

4. 50

ดีเยี่ยม

สรุปภาพรวม

91.10

ดีเยี่ยม

 

 

 
ส่งข่าวโดย : นนทบุรีพิทยาคม  เมื่อวันที่ : 09 สิงหาคม 2559 07.14 น. เปิดอ่าน: 447 ครั้ง ไอพี:: 61.19.50.227 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
22 พ.ย. 2559 กิจกรรม [25 พฤศจิกายน 2559 16.12 น.] [อ่าน 244 ครั้ง]
สรุปภาพรวมผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษา [09 สิงหาคม 2559 07.14 น.] [อ่าน 447 ครั้ง]
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม [09 สิงหาคม 2559 07.13 น.] [อ่าน 334 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]