ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559

ผลการแข่งขัน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559

สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม 2559

 

โรงเรียนบ้านบางปรุได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง  ไปแข่งขันต่อในระดับภาคใต้ 2 รายการดังนี้

1. (เรียนร่วม - ศิลปะ) การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

    นักเรียน : เด็กชายณัฐสิทธิ์  กุลศรี

2. (เรียนร่วม - ศิลปะ) การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

     นักเรียน : เด็กชายทนงศักดิ์  เหล่าฤทธิ์

 

รางวัลเหรียญทอง

ลำดับ

 

หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงฐาปนี  ไกรทอง
2. เด็กชายอโณทัย  จันทนู
 
1. นางสาวทิพย์  เมฆกกตาล
2. นางสาวพจมาน  นิ่มกาญจนา
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวันวิสาข์  สังข์อินทร์
2. เด็กหญิงสรารัตน์   สงัดศรี
 
1. นางสาวจันทร์แรม  สุดใจ
2. นางสุพรรัตน์  บุญทวี
 
3 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91.1 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  กุลศรี
 
1. นางสุรภี  คงหาญ
 
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทนงศักดิ์  เหล่าฤทธิ์
 
1. นางสุพรรัตน์  บุญทวี
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.2 ทอง 4 1. เด็กชายเรวุฒิ  ขันทะนิตร
 
1. นางจรรยา  ริ่มไทยสงค์
 

 

 

รางวัลเหรียญเงิน

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 76.8 เงิน 14 1. เด็กชายธีรวัฒน์  ประกอบผล
2. เด็กหญิงอัจฉรา  ภูมิไทย
 
1. นางทิพย์  เมฆกกตาล
2. นางสาวพจมาน  นิ่มกาญจนา
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 9 1. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ทองพัว
 
1. นางสุพรรัตน์  บุญทวี
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 73 เงิน 5 1. เด็กชายปัณธรณ์  ทองจำนงค์
 
1. นางสุพรรัตน์  บุญทวี
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงจินตกัญญา  ศักดิ์สาลากุล
2. เด็กหญิงจิรารัตน์  หนูพันธ์
3. เด็กหญิงอารยา  เผือกผุด
 
1. นางจรรยา  ริ่มไทยสงค์
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74.9 เงิน 6 1. เด็กหญิงอุสนี  เดชอรัญ
 
1. นางดวงใจ  สังข์สี
 
6 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษฎา  เพชรมณี
 
1. นางปาริชาต  ชูเรือง
 
 

 

 

รางวัลเหรียญทองแดง

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงจินตกัญญา  ศักดิ์สาลากุล
2. เด็กหญิงจิรารัตน์  หนุพันธ์
 
1. นางจรรยา  ริ่มไทยสงค์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 64 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงณัฐนิดา  พันธรักษ์
 
1. นางสาวป.ศุกรกานต์  สว่างคีรี
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กชายกล้าณรงค์  เขียวสอาด
 
1. นางสาวป.ศุกรกานต์  สว่างคีรี
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงพินัฐดา  เหมรักษ์
2. เด็กหญิงสุนิษา  กุนพักดี
 
1. นางผกามาศ  โอภาศ
2. นายไชยยันต์  พิขุนทด
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กชายศุภกิจ  แสนสุริวงศ์
2. เด็กชายเจษฎา  เพ็งแสน
 
1. นางดวงใจ  สังข์สี
2. นางสุรภี  คงหาญ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 60 ทองแดง 32 1. เด็กหญิงศศิกานต์  เพชรช่วย
 
1. นางสุพรรัตน์  บุญทวี
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 65 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงญาณิศา  วรรณทอง
 
1. นางสุพรรัตน์  บุญทวี
 

 

 

 

 
ส่งข่าวโดย : บ้านบางปรุ  เมื่อวันที่ : 11 ตุลาคม 2559 21.14 น. เปิดอ่าน: 768 ครั้ง ไอพี:: 116.58.249.228 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 [11 ตุลาคม 2559 21.14 น.] [อ่าน 768 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]