โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

รับสมัครเจ้าหน้าที่ไอทีโครงการทรูปลูกปัญญา
สนใจจะสมัครตั้งแต่วันนี้ -2 ธันวาคม 2559

 

 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)

เรื่อง  รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ไอทีทรูปลูกปัญญา                          

*********************

      ด้วย  โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน    เขต 2  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ไอทีทรูปลูกปัญญา    จำนวน 1 อัตรา  ด้วยงบเงินบริจาค จากบริษัท ทรู เพื่ออำนวยความสะดวกในการดูแล แก้ไข การบำรุงรักษาชุดอุปกรณ์ ตลอดจนการส่งเสริมให้ครูและนักเรียนใช้ชุดอุปกรณ์และสื่อมัลติมีเดียทรูปลูกปัญญา ได้อย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์สูงสุดในทุกระดับชั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  ขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ 3876  ลงวันที่   15  มีนาคม  2547  และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29 / 2546  สั่ง ณ วันที่  8  กรกฎาคม  2546 เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ไอทีทรูปลูกปัญญา ดังนี้

          1.  ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

                ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ไอทีทรูปลูกปัญญา          จำนวน  1  อัตรา

          2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก  เป็นผู้มีคุณสมบัติ  ดังนี้

2.1  คุณสมบัติทั่วไป

1)       มีสัญชาติไทย

2)       มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

3)       ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

4)       ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

5)       ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

6)       ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิด     ลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องทางศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

7)       ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) มายื่นด้วย

2.2  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1)       จบการศึกษาในระดับ ปวส. – ปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์และอิเลคทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 1 ปี ตามคุณสมบัติข้อ 3 และ 4

2)       มีระดับผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.75

3)       สามารถใช้สื่อและชุดอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอนได้

4)       มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการใช้งาน ดูแลรักษา การแก้ไขปัญหา การซ่อมบำรุง คอมพิวเตอร์ ระบบเน็ตเวิร์คพื้นฐาน และระบบ SMATV

5)       สามารถศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับใช้งานชุดอุปกรณ์และสื่อต่างๆ ของทรูปลูกปัญญา เพื่อช่วยสนับสนุนคุณครูในการจัดการเรียนการสอนและการใช้สื่อทรูปลูกปัญญาได้

          3.  ขอบข่ายการปฏิบัติงาน

1)    ดูแลรักษา ซ่อมบำรุง ชุดอุปกรณ์และสื่อมัลติมีเดียทรูปลูกปัญญา ระบบเน็ตเวิร์คพื้นฐานและระบบ SMATV ภายในโรงเรียน ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา

2)    สร้างความรู้ ความเข้าใจ และ ส่งเสริมการใช้ชุดอุปกรณ์และสื่อมัลติมีเดียทรู    ปลูกปัญญาให้กับคณะครู นักเรียนภายในโรงเรียนและโรงเรียนเครือข่ายทรูปลูกปัญญาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 และใกล้เคียง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทุกระดับชั้น ได้ครบทุกสื่อฯ

3)    ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มบริษัททรู ในด้านต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรมภายใต้โครงการทรูปลูกปัญญา การประชาสัมพันธ์โครงการ รวมถึงข้อมูลต่างๆ

4)    รวบรวมบันทึกรายละเอียดการใช้งานชุดอุปกรณ์และสื่อมัลติมีเดียทรูปลูกปัญญาทุกครั้งที่มีการใช้งาน (บันทึกในเว็บไซต์หรือบันทึกในเล่มที่จัดทำ)

5)    ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนและข้อมูลบุคลากรบนเว็บไซต์ ทรูปลูกปัญญา ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

6)    ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดต่างๆ ที่โครงการทรูปลูกปัญญาจัดขึ้นให้คณะครูและนักเรียนในโรงเรียนและโรงเรียนเครือข่ายทรูปลูกปัญญา พร้อมทั้งกระตุ้นให้ครูและนักเรียนส่งผลงานเข้าประกวด

7)    ติดต่อสื่อสาร และ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน โดยใช้ Social Media ได้แก่ Facebook โรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญา เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญา Line เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ผลงานและกิจกรรมตลอดจนการติดต่อสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับทีมงานทรูปลูกปัญญา

8)    สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนและประจำปี ส่งฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมกลุ่มบริษัททรู ตามเวลาที่กำหนด

          4.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ขอรับใบสมัคร  และยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียน     บ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)  ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โทร. 0-5397-9300 ตั้งแต่วันที่

28  พฤศจิกายน   - 2  ธันวาคม  2559

 

 

 

 

          5.  เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร

1)       ใบรับรองผลการเรียนพร้อมสำเนา                                               จำนวน  2  ชุด

2)       สำเนาทะเบียนบ้าน ฉบับเจ้าบ้าน (ทร.14)                            จำนวน  2  ชุด

3)       สำเนาบัตรประชาชน                                                    จำนวน  2  ชุด

4)       รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว                                                     จำนวน  2  รูป

5)       ใบรับรองแพทย์พร้อมสำเนา                                            จำนวน  1  ชุด

6)       หลักฐานอื่นๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อ สกุล                                 จำนวน  1  ชุด

          6.  การยื่นใบสมัคร

1)   ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และกรอกรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วน

2)   ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร

         7.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก

               1) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ในวันที่ 6 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)  ตำบลลี้  อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน       

     ๒) สอบข้อเขียน ในวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)  ตำบลลี้  อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

8.  วิธีการคัดเลือก

1)   การสอบคัดเลือก ใช้วิธีการสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ โดยผู้ผ่านการคัดเลือกต้องทำข้อสอบข้อเขียนได้คะแนนไม่น้อยกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ จึงจะมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

2)   ข้อสอบข้อเขียนบริษัท ทรู เป็นผู้ตรวจ

9.  วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก

               โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) จะดำเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ตามกำหนดการสอบในตาราง ดังต่อไปนี้

วัน เวลา

วิชาที่สอบ

7  ธันวาคม   2559  

09.00 น. – 12.00 น.

 

 

สอบข้อเขียน

แบบทดสอบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1  ความรู้ ความเข้าใจในระบบคอมพิวเตอร์ (15 ข้อ)

-          ระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมการใช้งานต่างๆ ในระบบคอมพิวเตอร์

-          ชนิดของอุปกรณ์ (ฮาร์ดแวร์) ในเครื่องคอมพิวเตอร์

-          ระบบ LAN, WAN, สายนำสัญญาณ, การเข้าหัว LAN

-          การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในเบื้องต้น

ส่วนที่ 2  ความรู้ความเข้าใจในระบบเคเบิลทีวี (15 ข้อ)

-          ความรู้เบื้องต้นในระบบ MATV หรือ CATV

-          ระบบทีวีในประเทศไทย

-          สัญลักษณ์ และ อุปกรณ์สำคัญ ในระบบ MATV

-          การทำงานเบื้องต้นของระบบ CATV

-          การสื่อสารผ่านดาวเทียมเบื้องต้น และย่านความถี่ที่ใช้งาน

จะแจ้งให้ทราบภายหลัง  

สอบสัมภาษณ์

 

10.  อัตราค่าตอบแทนและระยะเวลา

 1)  อัตราค่าตอบแทน  12,500 บาทต่อเดือน

 2)  ระยะเวลา

      การจัดจ้างมีระยะเวลา 1 ปีการศึกษา

 

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ   ณ   วันที่     25    เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2559

คำอธิบาย: E:งานธุรการโรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)ลายเซ็นต์ผอ.กิตติ.jpg

                                                             

                                                           (ลงชื่อ)                                    

                                                                           (นายกิตติ  ปานมี)

                                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 
ส่งข่าวโดย : บ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)  เมื่อวันที่ : 28 พฤศจิกายน 2559 13.39 น. เปิดอ่าน: 98 ครั้ง ไอพี:: 202.29.183.87 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
รับสมัครเจ้าหน้าที่ไอทีโครงการทรูปลูกปัญญา [28 พฤศจิกายน 2559 13.39 น.] [อ่าน 98 ครั้ง]
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ไอทีทรูปลูกปัญญา [31 มีนาคม 2558 18.24 น.] [อ่าน 133 ครั้ง]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่ไอทีทรูปลูกปัญญา [27 มีนาคม 2558 14.53 น.] [อ่าน 144 ครั้ง]
รับสมัครเจ้าหน้าที่ไอทีทรูปลูกปัญญา [26 มีนาคม 2558 12.56 น.] [อ่าน 246 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]