นวัตกรรมวงล้อชนิดของคำ

บทคัดย่อ

                             วงล้อชนิดของคำ  เป็นรายงานผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศที่พัฒนาขึ้นโดยมี 
                             วัตถุประสงค์ คือ 
                             1. เพื่อพัฒนาการเรียนรู้เรื่องชนิดของคำในภาษาไทย สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
                             2. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้นในเรื่องชนิดของคำในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
                             3. เพื่อให้ครูได้มีเครื่องมือเพื่อช่วยในการจัดการสอนเรื่องชนิดของคำในภาษาไทยแก่ผู้เรียน
                             4.  เพื่อประเมินความพึงพอใจของครู นักเรียนที่มีต่อการใช้นวัตกรรมชนิดของคำในภาษาไทย 

                             ขั้นตอนสำคัญในการดำเนินงาน 
                             1. ศึกษา/วิเคราะห์ สภาพปัญหาและความต้องการ  
                             2. วางแผนการจัดกิจกรรม 
                             3. ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรม 
                             4. ประเมินผล 
                             5. พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
                             6. สรุป รายงาน/เผยแพร่  สถิติที่ใช้ดำเนินงานในครั้งนี้ คือ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย

                             ผลสำเร็จของการดำเนินงาน

                            1. ได้วงล้อชนิดของคำในภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6   ตามเนื้อหาของกลุ่มสาระภาษาไทย

                            2. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  จำนวน 72 คน  ได้รับการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100

                            3. ครู  นักเรียน มีเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

                            4. ครูและนักเรียน มีความพึงพอใจในนวัตกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด

1. ชื่อผลงาน  วงล้อชนิดของคำ

2. ชื่อเจ้าของผลงาน  นางธีรดา อินทร์พรหม ตำแหน่งครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ

                                  tha.bansuksamran@gmail.com  โทรศัพท์ 08 2807 2059

3. ความเป็นมา

                   การใช้ภาษาให้มีประสิทธิภาพนั้น  ผู้เรียนจำเป็นต้องตระหนักถึงความสำคัญของหลักภาษาไทยเป็นอันดับแรกก่อน โดยเฉพาะ สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ  นับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต้องเรียนรู้     เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตประจำวัน  ผู้ใช้ต้องมีการเลือกใช้ที่ถูกต้องและเหมาะสม     การเข้าใจชนิด  ความหมาย  และหน้าที่ของคำ  ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง แต่ปัจจุบันผู้เรียนในระดับประถมศึกษายังขาดทักษะในการเลือกใช้คำหรือนำคำต่างๆ มาใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  ดังนั้นพื้นฐานในการรู้จักคำ  หน้าที่  และความหมายของคำ  นับเป็นสิ่งสำคัญในการที่นักเรียนจะรวบรวมความรู้และนำมาประกอบขึ้น  เพื่อตีความหมายที่จะให้เข้าใจ  ข้อความที่ได้อ่าน  ฟัง  พูด  หรือเขียนในการเรียนและก็จะสามารถนำไปใช้ในการเขียนย่อความ  สรุปความหรือเรียงความได้

                   ดังนั้นวิธีการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง  ครูควรหาวิธีการสอนและจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยของนักเรียน   เพราะวิธีการสอนเป็นวิธีฝึกทักษะโดยตรง  นักการศึกษาบางท่านถือว่าวิธีสอนมีความสำคัญยิ่งกว่าเนื้อหาหรือความรู้ที่ต้องสอนจริง เพราะความรู้ไม่ใช่สิ่งตายตัวอาจเปลี่ยนแปลงได้เสมอ  วิธีการสอนภาษาไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับสภาพสังคมเสมอมา  สิ่งหนึ่งที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง  ได้แก่  การวิจัยเกี่ยวกับการสอนวิชาภาษาไทย   ซึ่งผลการวิจัยเหล่านั้น  ทำให้มีการพัฒนาการเรียนการสอน        ในวิชาภาษาไทยมีประสิทธิภาพ (รัชนี ศรีไพรวรรณ. 2547) ซึ่งสอดคล้องกับกรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ทำการศึกษาประสิทธิผลของวิธีการสอนและสื่อการสอนภาษาไทยเพื่อดูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากที่ได้รับการสอนด้วยวิธีการสอนและการใช้สื่อการสอน  ผลการทดลองพบว่าวิธีการสอนโดยเน้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางและใช้สื่อการสอนมาช่วยในการเรียนการสอน  ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในรายวิชาภาษาไทยสูงขึ้น

                   สภาพการณ์ปัจจุบันจากการศึกษา  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสุขสำราญ พ.ศ.2553 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) โรงเรียนบ้านสุขสำราญได้ให้ความสำคัญในการเรียนหลักภาษา  โดยจัดโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้โดยให้ความสำคัญสูงสุดในเรื่องหลักภาษา  นอกจากนี้ผู้รายงานพบว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ใน 2 ปีย้อนหลัง ปีการศึกษา 2557 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 66.27 และปีการศึกษา 2558 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 71.70  ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ที่ทางโรงเรียนตั้งไว้คือร้อยละ 75 (ปพ.5 ปีการศึกษา 2557–2558 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ) และเมื่อศึกษายังพบว่าคะแนนเฉลี่ยในกลุ่มสาระภาษาไทย สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ ใน 2 ปีย้อนหลังคือปีการศึกษา 2557 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 77.20 ปีการศึกษา 2558 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 67.79 สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย มาตรฐาน ท 4.1 มีตัวชี้วัดทั้งหมด 7 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัด    ป5/1 ระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค  เป็นตัวชี้วัดที่มีความสำคัญเพราะเป็นพื้นฐานในการสร้างประโยค  การเขียนเรียงความ  การแต่งบทร้อยกรอง  แต่มีคะแนนต่ำที่สุด  ซึ่งพบว่าคะแนนใน 2 ปีย้อนหลัง  คือ  ในปีการศึกษา 2557  มีคะแนนเฉลี่ย 71.28  และปีการศึกษา 2558  มีคะแนนเฉลี่ย 57.61           

                   ดังนั้นในการเรียนการสอนภาษาไทยในเรื่อง  ชนิดและหน้าที่ของคำ  ซึ่งเป็นพื้นฐานในการเรียนหลักภาษาไทยจึงมีความสำคัญ  ครูจึงต้องใช้วิธีสอนที่เหมาะสมและมีวิธีที่หลากหลาย  มีกิจกรรมการเรียนการสอน  อุปกรณ์การสอน  กลวิธีการสอนที่ทำให้บทเรียนที่ยากและน่าเบื่อเป็นเรื่องที่สนุกได้  เพราะจากการพิจารณาถึงปัญหาสาเหตุที่ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาไทยต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดพบว่านักเรียนขาดความสนใจในการเรียน  ขาดความกระตือรือร้นในการเรียนและครูขาดสื่อการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยที่หลากหลาย  ทำให้การเรียนการสอนไม่น่าสนใจ 

                   จากข้อมูลข้างต้น  ผู้ศึกษามีความเชื่อว่า  การใช้สื่อการสอนเข้ามาเป็นตัวกลางจะช่วยให้การสื่อสารระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจความหมายของเนื้อหาบทเรียนได้ตรงตามที่ผู้สอนต้องการ  ไม่ว่าสื่อนั้นจะเป็นสื่อรูปแบบใดก็ตามล้วนเป็นทรัพยากรที่สามารถอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ได้ทั้งสิ้น  และในการใช้สื่อการสอนผู้สอนจำเป็นต้องศึกษาถึงลักษณะเฉพาะและคุณสมบัติของสื่อแต่ละชนิดเพื่อเลือกสื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์การสอนและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  โดยต้องมีการวางแผนอย่างมีระบบในการใช้สื่อ  ทั้งนี้เพื่อให้กระบวนการเรียนการสอนสามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ       (กิดานันท์ มลิทอง. 2550 : 79) 

                   สื่อการเรียนเป็นสิ่งที่ช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น  การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีชีวิตชีวา  สื่อการเรียนจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ครูผู้สอนทุกคนควรเลือกนำมาใช้  เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้จากแนวโน้มที่มีการใช้สื่อประสมมากขึ้น  ก็ช่วยให้ผู้เรียนได้เปรียบในหลายรูปแบบของสื่อประสม  เพิ่มแรงจูงใจในการเรียน  ช่วยประหยัดเวลาทั้งผู้สอนและผู้เรียน  อีกทั้งผู้เรียนก็จะมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการจัดการเรียนการสอน  สื่อการเรียนนับเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งในการนำไปใช้สู่การจัดการเรียนการสอนของครูในปัจจุบัน

                   สื่อการเรียนที่ผู้รายงานค้นคว้าเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยในครั้งนี้เป็นวงล้อชนิดของคำ  เพื่อให้ครูได้นำนวัตกรรมไปใช้พัฒนานักเรียน ตามศักยภาพความสามารถ  เพราะปัจจุบันนี้การเรียนการสอนควรยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนมากกว่าการบรรยายที่มาจากครู  ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียน  การสอนของกรมวิชาการที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนการสอน (กรมวิชาการ. 2549 : 4)  และการที่ให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองนั้น  ย่อมทำให้ผู้เรียนมีอิสระในความคิด  มีจินตนาการ  รู้จักการทำงานด้วยตนเองก่อให้เกิดความรับผิดชอบและพัฒนาความเป็นตัวของตัวเอง (วัฒนาพร  ระงับทุกข์. 2552: 26 – 29)

                   จากปัญหาดังกล่าวนี้เอง  ผู้รายงานจึงต้องการสร้างสื่อการเรียนการสอน  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เรื่อง  ชนิดของคำในภาษาไทยขึ้น  โดยจะพัฒนาเป็นวงล้อชนิดของคำ  เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำและเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้  ความเข้าใจในการใช้  คำนาม  คำสรรพนาม  คำกริยา  คำวิเศษณ์  คำบุพบท  คำสันธานและคำอุทานในการสื่อสารและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อีกทั้งเป็นพื้นฐานในการนำความรู้ไปใช้ในพัฒนาทักษะการเขียนขั้นสูงขึ้น  เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 4. วัตถุประสงค์

                   4.1 เพื่อพัฒนาการเรียนรู้เรื่องชนิดของคำในภาษาไทย สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 

                   4.2 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้นในเรื่องชนิดของคำในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

                   4.3 เพื่อให้ครูได้มีเครื่องมือเพื่อช่วยในการจัดการสอนเรื่องชนิดของคำในภาษาไทยแก่ผู้เรียน

                   4.4  เพื่อประเมินความพึงพอใจของครู นักเรียนที่มีต่อการใช้นวัตกรรมชนิดของคำในภาษาไทย 

 

........................................................................................................................................................................................................................

      "ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายงานผลการปฏิบัติและขั้นตอนการสร้างนวัตกรรมได้จากไฟน์แนบด้านล่างคะ"

 

 

 

 

 
   

 

  ไฟล์ประกอบ
รายงานผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
ขั้นตอนการสร้างนวัตกรรม
ส่งข่าวโดย : บ้านสุขสำราญ  เมื่อวันที่ : 17 สิงหาคม 2560 14.14 น. เปิดอ่าน: 13525 ครั้ง ไอพี:: 113.53.104.117 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่องการหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 [16 ตุลาคม 2561 11.15 น.] [อ่าน 287 ครั้ง]
แผนการสอน [18 สิงหาคม 2561 15.53 น.] [อ่าน 452 ครั้ง]
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกเสริมท [18 สิงหาคม 2561 15.29 น.] [อ่าน 352 ครั้ง]
แบบฝึกทักษะเรื่องเวลา [18 สิงหาคม 2561 15.13 น.] [อ่าน 333 ครั้ง]
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูอนุรี กรีมละ [10 มิถุนายน 2561 22.12 น.] [อ่าน 225 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]