เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูอนุรี กรีมละ
การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานของนักเรียนชั้นอนุบาล 2

          ครูอนุรี กรีมละ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง สร้างนวัตกรรมเรื่องการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ

                                                                                      บทคัดย่อ
          การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1)เพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังที่ได้รับการจัดการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (2) เพื่อเปรียบเทียบเจตคติของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังที่ได้รับการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน

          กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านสุขสาราญ จังหวัดระนอง จานวน 1 ห้องเรียน รวม 22 คน การทดลองใช้ระยะเวลาทดลอง วันละ 40 นาที สัปดาห์ ๆ ละ 5 วัน เป็นเวลา 5 สัปดาห์
 
          เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแผนการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ที่มีค่าความเหมาะสมระหว่าง 4.60-4.80 แบบประเมินทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย จานวน 2 ชุด ที่มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.43-0.65 ค่าอานาจจาแนกระหว่าง 0.20-0.76 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.72 แบบวัดเจตคติของเด็กปฐมวัยที่มีต่อการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน จานวน 1 ชุด Alpha Coefficient ของ Cronbachเท่ากับ 0.76 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t –test (dependent) วิเคราะห์ความมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
 
          ผลการวิจัยพบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และเจตคติที่ได้รับการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานก่อนและหลังได้รับการจัดประสบการณ์แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลังได้รับการจัดประสบการณ์ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และเจตคติสูงกว่าก่อนได้รับการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมอง
 
 
                                                   "ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดนวัตกรรมได้จากไฟล์แนบด้านล่างคะ"

                                                                          ติดต่อเจ้าของผลงาน :   083-393-4303

                                                 ( ผลงานจะมีค่าก็ต่อเมื่อเราได้ส่งผ่านสิ่งที่มีค่าให้แก่ผู้อื่นนำไปใช้ประโยชน์ )
  ไฟล์ประกอบ
นวัตกรรมการนับ
แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้
ส่งข่าวโดย : บ้านสุขสำราญ  เมื่อวันที่ : 10 มิถุนายน 2561 22.12 น. เปิดอ่าน: 225 ครั้ง ไอพี:: 125.24.118.82 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่องการหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 [16 ตุลาคม 2561 11.15 น.] [อ่าน 287 ครั้ง]
แผนการสอน [18 สิงหาคม 2561 15.53 น.] [อ่าน 452 ครั้ง]
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกเสริมท [18 สิงหาคม 2561 15.29 น.] [อ่าน 352 ครั้ง]
แบบฝึกทักษะเรื่องเวลา [18 สิงหาคม 2561 15.13 น.] [อ่าน 333 ครั้ง]
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูอนุรี กรีมละ [10 มิถุนายน 2561 22.12 น.] [อ่าน 225 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]