การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่องการหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ชื่อเรื่อง                การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่องการหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

                           ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ

ผู้วิจัย                   นางสาวรัตธิญา สงวนศักดิ์

สถานศึกษา          โรงเรียนบ้านสุขสำราญ อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง

ปีที่ทำการวิจัย       ปีการศึกษา 2560

               การวิจัยนี้ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่องการหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ โดยหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 หาประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ และเปรียบเทียบเจตคติทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ กลุ่มตัวอย่างศึกษาจากประชากร ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง จำนวน 18 คน การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบกลุ่มเดียววัดก่อนและหลัง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบฝึกทักษะ เรื่องการหาร แบบวัดความสอดคล้องของแบบฝึกทักษะ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดเจตคติของนักเรียนที่มีต่อกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  หาค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ  หาค่าประสิทธิผล และใช้ Wilcoxon Match – Pairs Signed – Rank Test  เปรียบเทียบความแตกต่าง ผลการวิจัยโดยสรุปมีดังนี้

               1. แบบฝึกทักษะ เรื่องการหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ ในภาพรวมมีความสอดคล้องโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.97 

               2. แบบฝึกทักษะ เรื่องการหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.93/84.81

               3. แบบฝึกทักษะ เรื่องการหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ มีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7019 หรือร้อยละ 70.19

               4. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

               5. นักเรียนมีเจตคติทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 

 
ส่งข่าวโดย : บ้านสุขสำราญ  เมื่อวันที่ : 16 ตุลาคม 2561 11.15 น. เปิดอ่าน: 286 ครั้ง ไอพี:: 1.0.242.25 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่องการหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 [16 ตุลาคม 2561 11.15 น.] [อ่าน 286 ครั้ง]
แผนการสอน [18 สิงหาคม 2561 15.53 น.] [อ่าน 451 ครั้ง]
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกเสริมท [18 สิงหาคม 2561 15.29 น.] [อ่าน 351 ครั้ง]
แบบฝึกทักษะเรื่องเวลา [18 สิงหาคม 2561 15.13 น.] [อ่าน 333 ครั้ง]
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูอนุรี กรีมละ [10 มิถุนายน 2561 22.12 น.] [อ่าน 225 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]