ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 (ข้อมูล ณ วันที่ 19-Sep-2018 )
ลำดับ
รหัสเขต
รหัส smis
ชื่อโรงเรียน / หน่วยงาน
เครือข่าย
ข้าราชการครู
บุคลากร38ค(1)
บุคลากร38ค(2)
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
รวมทั้งหมด
ไม่กรอกข้อมูล
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
เพศ
ประเภทตำแหน่ง
1
4403
44010145
ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี
22
46
68
0
0
0
0
0
0
2
0
2
0
0
0
7
5
12
31
51
82
0
0
82
2
4403
44010146
บ้านสังข์ทอง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี
2
6
8
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
3
2
5
6
8
14
0
0
14
3
4403
44010147
บ้านดอนกลอยหนองยาง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี
4
11
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
3
6
12
18
0
0
18
4
4403
44010148
บ้านโชคชัย
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี
1
5
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
4
3
7
10
0
0
10
5
4403
44010149
บ้านศรีสุข
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี
1
4
5
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
2
2
2
6
8
0
0
8
6
4403
44010127
บ้านแห่เหนือ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์
1
5
6
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
3
4
3
8
11
0
0
11
7
4403
44010128
บ้านท่าเดื่อ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์
2
1
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
2
3
4
3
7
0
0
7
8
4403
44010101
บ้านแพงหนองเหนือ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์
3
13
16
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
2
2
4
6
15
21
0
0
21
9
4403
44010102
บ้านม่วงน้อย
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
2
2
2
4
0
0
4
10
4403
44010103
หนองโกวิทยกิจ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์
6
10
16
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
1
2
8
11
19
0
0
19
11
4403
44010104
บ้านโนนเมืองสองคอน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์
4
6
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
5
6
11
0
0
11
12
4403
44010125
บ้านเหล่าโพธิ์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์
2
2
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
3
3
4
7
0
0
7
13
4403
44010129
บ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์
3
9
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
11
15
0
0
15
14
4403
44010130
บ้านโนนสัง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์
1
4
5
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
1
2
3
5
8
0
0
8
15
4403
44010089
บ้านหนองสระพังโนนสะอาด
ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง
2
3
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
4
4
5
9
0
0
9
16
4403
44010090
บ้านโนนราษีโคกล่าม
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง
2
4
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
4
3
7
10
0
0
10
17
4403
44010091
บ้านวังโพน
ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง
8
11
19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2
3
5
10
15
25
0
0
25
18
4403
44010092
บ้านเหล่าพ่อหา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง
3
2
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2
4
3
7
0
0
7
19
4403
44010093
บ้านโคกกลาง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง
3
2
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
4
8
0
0
8
20
4403
44010094
บ้านหนองเขื่อน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง
0
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
2
1
6
7
0
0
7
21
4403
44010105
บ้านดอนจำปาดอนสวรรค์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์
4
11
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
3
7
11
18
0
0
18
22
4403
44010106
บ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์
4
3
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
4
5
6
11
0
0
11
23
4403
44010107
ชุมชนโพนงามโพนสวาง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์
3
8
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
4
5
10
15
0
0
15
24
4403
44010122
บ้านวังยาววิทยายน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง
5
16
21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
3
8
16
24
0
0
24
25
4403
44010123
หินแห่เสริมศิลป์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง
3
5
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
5
3
10
13
0
0
13
26
4403
44010098
บ้านวังจาน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง
3
2
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
2
5
6
4
10
0
0
10
27
4403
44010099
ดอนกลางนุกูลวิทย์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง
5
6
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
2
7
6
13
0
0
13
28
4403
44010100
บ้านทิพโสต
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง
2
3
5
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
1
3
4
7
0
0
7
29
4403
44010095
บ้านวังกุง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง
4
3
7
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
4
4
5
7
12
0
0
12
30
4403
44010126
หนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์
6
11
17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
3
9
11
20
0
0
20
31
4403
44010121
บ้านบะหลวงหนองแวง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง
1
3
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
1
5
6
0
0
6
32
4403
44010096
บ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร)
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำชี
2
4
6
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
1
2
4
6
5
9
14
0
0
14
33
4403
44010097
บ้านโนนเนาว์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำชี
2
3
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
2
5
5
5
10
0
0
10
34
4403
44010108
บ้านโนนเมืองประชาสรรค์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำชี
2
2
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
3
3
4
7
0
0
7
35
4403
44010109
บ้านหนองบัวเรียน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำชี
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2
2
4
2
4
6
0
0
6
36
4403
44010112
บ้านผักหนอก
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังมัจฉา
3
1
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2
4
2
6
0
0
6
37
4403
44010113
บ้านโนนนกหอ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังมัจฉา
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
3
2
2
4
0
0
4
38
4403
44010155
บ้านแห่บริหารวิทย์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังมัจฉา
4
9
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
3
7
9
16
0
0
16
39
4403
44010114
บ้านยางน้อย
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังมัจฉา
1
3
4
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
2
3
5
0
0
5
40
4403
44010156
บ้านดอนสันติ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังมัจฉา
5
4
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
4
7
6
13
0
0
13
41
4403
44010157
บ้านโพนทอง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังมัจฉา
2
1
3
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
3
1
4
0
0
4
42
4403
44010158
บ้านโนนคัดเค้าคุยกอก
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังมัจฉา
3
0
3
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
4
0
4
0
0
4
43
4403
44010115
บ้านป่าเป้า
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังมัจฉา
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
3
0
3
0
0
3
44
4403
44010159
บ้านป่าปอ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังมัจฉา
2
1
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2
3
2
5
0
0
5
45
4403
44010154
บ้านห้วยม่วง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังมัจฉา
1
2
3
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
2
3
3
4
7
0
0
7
46
4403
44010086
บ้านแก้งขิงแคง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี
4
8
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2
5
9
14
0
0
14
47
4403
44010087
บ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี
4
9
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
2
5
7
11
18
0
0
18
48
4403
44010088
บ้านหัวขัว
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี
1
2
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2
2
3
5
0
0
5
49
4403
44010150
บ้านเขวาสะดืออิสาน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเหล่าหนองเหล็ก
3
2
5
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
3
3
4
5
9
0
0
9
50
4403
44010151
บ้านแท่นโนนหนองคู
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเหล่าหนองเหล็ก
4
3
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
2
6
3
9
0
0
9
51
4403
44010152
บ้านยางสินไชย หนองหาด
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเหล่าหนองเหล็ก
3
3
6
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
2
2
4
5
9
0
0
9
52
4403
44010153
บ้านเหล่าหนองแคน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเหล่าหนองเหล็ก
2
4
6
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
2
2
3
6
9
0
0
9
53
4403
44010124
บ้านหญ้าขาว
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์
3
2
5
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
4
2
6
0
0
6
54
4403
44010139
บ้านหนองเหล็ก
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเหล่าหนองเหล็ก
2
3
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2
4
6
0
0
6
55
4403
44010140
บ้านหนองแวงสวนกล้วย
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเหล่าหนองเหล็ก
2
4
6
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
2
3
5
5
7
12
0
0
12
56
4403
44010141
บ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเหล่าหนองเหล็ก
1
4
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
3
5
3
7
10
0
0
10
57
4403
44010142
บ้านทันดู่เหนือ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเหล่าหนองเหล็ก
4
9
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
3
6
10
16
0
0
16
58
4403
44010137
บ้านนาล้อมโคกสว่าง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเหล่าหนองเหล็ก
1
2
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
3
4
0
0
4
59
4403
44010138
บ้านหมากมายโพธิ์ทอง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเหล่าหนองเหล็ก
3
2
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
5
8
0
0
8
60
4403
44010136
บ้านโนนสูงวังขอนจิก
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเหล่าหนองเหล็ก
2
11
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
4
4
13
17
0
0
17
61
4403
44010135
บ้านกอกหนองผือ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำชี
3
9
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
1
5
7
10
17
0
0
17
62
4403
44010131
บ้านหนองปลาเข็ง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำชี
1
3
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
2
3
5
0
0
5
63
4403
44010132
บ้านหินแห่โนนเมืองน้อย
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำชี
0
5
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
1
4
3
6
9
0
0
9
64
4403
44010133
บ้านคุยแพง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำชี
1
3
4
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
2
3
5
0
0
5
65
4403
44010134
บ้านคุยเชือก
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำชี
3
2
5
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
4
2
6
0
0
6
66
4403
44010110
บ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำชี
3
3
6
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
3
0
3
7
3
10
0
0
10
67
4403
44010111
บ้านสว่างยางท่าแจ้ง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำชี
4
5
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
5
5
10
0
0
10
68
4403
44010116
บ้านยางใหญ่
ศูนย์พัฒนาการศึกษาวังมัจฉา
5
1
6
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
2
2
6
3
9
0
0
9
69
4403
44010143
บ้านคุยโพธิ์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี
1
4
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
3
2
6
8
0
0
8
70
4403
44010144
บ้านแก่งโกสุมท่างาม
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี
3
3
6
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
2
2
4
5
9
0
0
9
71
4403
44010117
บ้านเลิงบัว
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี
1
3
4
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
2
3
5
0
0
5
72
4403
44010118
บ้านเลิงใต้
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี
3
10
13
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
1
2
0
2
7
10
17
0
0
17
73
4403
44010119
หนองหอยน้ำจ้อยคุรุราษฏร์รังสรรค์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี
2
3
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2
3
4
7
0
0
7
74
4403
44010222
บ้านเชียงยืน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงยืนเสือเฒ่า
16
51
67
0
0
0
0
0
0
2
0
2
0
0
0
4
8
12
22
59
81
0
0
81
75
4403
44010223
บ้านสร้างแก้วหนองโป่ง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงยืนเสือเฒ่า
2
7
9
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
1
1
1
2
4
9
13
0
0
13
76
4403
44010224
บ้านโคกสูง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงยืนเสือเฒ่า
1
9
10
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
2
3
3
11
14
0
0
14
77
4403
44010218
บ้านโนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงยืนเสือเฒ่า
2
4
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
3
4
5
9
0
0
9
78
4403
44010243
บ้านหนองคู (หนองคูวิทยาคาร)
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโพนเงิน
2
3
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
3
5
4
6
10
0
0
10
79
4403
44010219
ศิริราษฎร์หมากหญ้า
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงยืนเสือเฒ่า
2
3
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
3
5
4
6
10
0
0
10
80
4403
44010244
บ้านขีหนองจิก
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโพนเงิน
0
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
2
2
3
5
0
0
5
81
4403
44010233
บ้านหนองซอน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโพนเงิน
4
10
14
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
1
1
1
2
6
12
18
0
0
18
82
4403
44010234
บ้านสีดาสระแก้ว
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโพนเงิน
3
1
4
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
3
0
3
7
1
8
0
0
8
83
4403
44010235
บ้านหนองไห
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโพนเงิน
2
1
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
3
1
4
0
0
4
84
4403
44010236
บ้านโพน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโพนเงิน
3
10
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
5
8
6
15
21
0
0
21
85
4403
44010245
ไทยรัฐวิทยา 17 (บ้านมะโม)
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโพนเงิน
4
3
7
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
2
3
6
5
11
0
0
11
86
4403
44010225
บ้านแฝกโนนสำราญ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโพนเงิน
2
11
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2
3
12
15
0
0
15
87
4403
44010226
บ้านค้อ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโพนเงิน
1
3
4
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
2
3
5
0
0
5
88
4403
44010227
บ้านสะอาดดอนเงิน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโพนเงิน
2
0
2
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
1
0
2
2
4
2
6
0
0
6
89
4403
44010228
บ้านผำ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโพนเงิน
4
6
10
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
2
4
6
7
10
17
0
0
17
90
4403
44010229
จินดาอารมณ์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโพนเงิน
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
1
91
4403
44010211
บ้านขามเปี้ย
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง
4
9
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
2
5
7
11
18
0
0
18
92
4403
44010242
บ้านเข็งมิตรภาพที่ 139
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงยืนเสือเฒ่า
2
5
7
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
1
3
6
9
0
0
9
93
4403
44010212
บ้านกู่ทอง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง
1
2
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2
2
3
5
0
0
5
94
4403
44010213
บ้านเมืองเพ็ง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง
1
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2
0
0
2
95
4403
44010214
บ้านโจดบัวบาน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง
2
7
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
3
3
9
12
0
0
12
96
4403
44010215
บ้านหนองมันปลา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง
1
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2
2
2
4
0
0
4
97
4403
44010216
บ้านหนองชาด
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง
2
2
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2
3
5
0
0
5
98
4403
44010239
บ้านจานโนนสูง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงยืนเสือเฒ่า
2
13
15
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
4
5
4
17
21
0
0
21
99
4403
44010220
บ้านหนองมะเม้า
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงยืนเสือเฒ่า
1
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
3
3
2
5
0
0
5
100
4403
44010241
บ้านโคกข่า
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงยืนเสือเฒ่า
1
3
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
4
2
6
8
0
0
8
101
4403
44010221
บ้านหนองแวง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงยืนเสือเฒ่า
1
2
3
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
2
2
2
4
6
0
0
6
102
4403
44010237
บ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงยืนเสือเฒ่า
2
2
4
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
3
4
4
5
9
0
0
9
103
4403
44010238
บ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงยืนเสือเฒ่า
3
2
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
4
2
6
0
0
6
104
4403
44010230
บ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์)
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง
4
5
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2
5
6
11
0
0
11
105
4403
44010231
บ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง
5
9
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
9
14
0
0
14
106
4403
44010247
บ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง
3
4
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2
4
5
9
0
0
9
107
4403
44010217
บ้านหนองบุญชู
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง
1
2
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
3
0
0
3
108
4403
44010248
บ้านหนองล่าม
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง
3
2
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2
4
3
7
0
0
7
109
4403
44010232
บ้านนาทอง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง
1
3
4
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
2
3
5
4
6
10
0
0
10
110
4403
44010246
บ้านหนองเดิ่น
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง
2
1
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
3
1
4
0
0
4
111
4403
44010249
บ้านกุดรัง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้อยดอกหมาก
0
5
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
2
1
3
3
6
9
0
0
9
112
4403
44010271
บ้านหนองแสง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้อยดอกหมาก
7
9
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2
8
10
18
0
0
18
113
4403
44010250
บ้านกุดเม็ก
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้อยดอกหมาก
2
4
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2
1
3
4
6
10
0
0
10
114
4403
44010270
บ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้อยดอกหมาก
5
7
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
3
6
9
15
0
0
15
115
4403
44010269
บ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้อยดอกหมาก
0
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
3
1
4
3
6
9
0
0
9
116
4403
44010251
บ้านหัวช้าง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้อยดอกหมาก
2
5
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
3
5
8
0
0
8
117
4403
44010252
บ้านหนองคลองหัวขัว
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้อยดอกหมาก
1
5
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2
2
6
8
0
0
8
118
4403
44010260
บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้อยดอกหมาก
4
6
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
5
6
11
0
0
11
119
4403
44010265
บ้านศรีอรุณ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานาโพธิ์หนองแวง
3
1
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
4
1
5
0
0
5
120
4403
44010261
บ้านบ่อแกบ่อทอง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้อยดอกหมาก
2
3
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
3
3
6
0
0
6
121
4403
44010266
บ้านห้วยแคนโนนสูง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานาโพธิ์หนองแวง
4
10
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2
1
3
6
12
18
0
0
18
122
4403
44010267
บ้านหนองแวงสหคามวิทย์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานาโพธิ์หนองแวง
7
8
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
2
9
8
17
0
0
17
123
4403
44010262
บ้านโสกคลอง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้อยดอกหมาก
5
3
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2
6
4
10
0
0
10
124
4403
44010263
บ้านหนองบอน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้อยดอกหมาก
3
3
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
3
5
4
9
0
0
9
125
4403
44010268
บ้านจอมทอง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานาโพธิ์หนองแวง
0
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2
1
3
4
0
0
4
126
4403
44010264
บ้านโสกกาวดาวเรือง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้อยดอกหมาก
4
4
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
4
5
7
12
0
0
12
127
4403
44010253
บ้านหนองแหน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานาโพธิ์หนองแวง
3
7
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
4
5
9
14
0
0
14
128
4403
44010254
บ้านไพศาล (ลี้ลอยอุทิศ)
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานาโพธิ์หนองแวง
1
3
4
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
1
0
1
1
2
5
7
0
0
7
129
4403
44010255
บ้านนาโพธิ์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานาโพธิ์หนองแวง
4
6
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
3
5
8
13
0
0
13
130
4403
44010256
บ้านหนองโดน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานาโพธิ์หนองแวง
3
5
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
3
5
6
11
0
0
11
131
4403
44010257
บ้านโนนสมบูรณ์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานาโพธิ์หนองแวง
2
3
5
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
3
3
6
0
0
6
132
4403
44010258
บ้านหัวนาคำโนนสมบัติ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานาโพธิ์หนองแวง
1
5
6
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
2
5
7
0
0
7
133
4403
44010259
บ้านโนนสะอาด
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานาโพธิ์หนองแวง
2
1
3
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
1
3
2
5
0
0
5
134
4403
44010277
อนุบาลชื่นชม
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาชื่นชม
4
7
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
4
6
6
11
17
0
0
17
135
4403
44010272
ชุมชนบ้านกุดปลาดุก
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาชื่นชม
11
11
22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
1
4
14
12
26
0
0
26
136
4403
44010273
บ้านโนนทัน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาชื่นชม
2
1
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
3
0
0
3
137
4403
44010274
ดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาชื่นชม
3
0
3
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
4
0
4
0
0
4
138
4403
44010276
บ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาชื่นชม
2
3
5
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
3
3
6
0
0
6
139
4403
44010275
บ้านหนองนาไร่เดียว
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาชื่นชม
5
9
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
3
7
10
17
0
0
17
140
4403
44010282
กระบากวิทยาคาร
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาชื่นชม
5
10
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
2
7
10
17
0
0
17
141
4403
44010283
บ้านผักแว่น
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาชื่นชม
2
2
4
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
2
2
3
4
7
0
0
7
142
4403
44010284
บ้านส้มกบ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาชื่นชม
3
2
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
4
2
6
0
0
6
143
4403
44010278
บ้านผือ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาชื่นชม
2
3
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
3
4
4
8
0
0
8
144
4403
44010279
บ้านหนองกุง
ศุนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาชื่นชม
7
6
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2
1
3
9
8
17
0
0
17
145
4403
44010281
บ้านกุดจอก
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาชื่นชม
1
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
3
3
2
5
0
0
5
รวมทั้งหมด
418
739
1,157
6
5
11
8
30
38
51
1
52
5
12
17
195
210
405
683
997
1,680
0
0
1,680