ตารางจำนวนข้าราชครูในสถานศึกษาจำแนกตามวิทยฐานะ วุฒิการศึกษา และเพศ สพป.มหาสารคาม เขต 3
ลำดับ
รหัส smis
โรงเรียน / หน่วยงาน
เครือข่าย
คูรผู้ช่วย/คูร/ไม่มีวิทยฐานะทางวิชาชีพครู
ชำนาญการ
ชำนาญการพิเศษ
เชี่ยวชาญ
เชี่ยวชาญพิเศษ
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ป.บัณฑิต
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ป.บัณฑิต
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ป.บัณฑิต
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ป.บัณฑิต
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ป.บัณฑิต
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
1
44010145
ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี
0
0
3
5
0
0
2
1
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
10
23
0
0
5
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
44010146
บ้านสังข์ทอง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
2
4
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
44010147
บ้านดอนกลอยหนองยาง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3
6
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
44010148
บ้านโชคชัย
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
44010149
บ้านศรีสุข
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
44010127
บ้านแห่เหนือ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
44010128
บ้านท่าเดื่อ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
44010101
บ้านแพงหนองเหนือ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์
0
0
1
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
7
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
44010102
บ้านม่วงน้อย
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
44010103
หนองโกวิทยกิจ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
4
7
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
44010104
บ้านโนนเมืองสองคอน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
44010125
บ้านเหล่าโพธิ์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
44010129
บ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
2
3
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
44010130
บ้านโนนสัง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
44010089
บ้านหนองสระพังโนนสะอาด
ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
44010090
บ้านโนนราษีโคกล่าม
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
3
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
44010091
บ้านวังโพน
ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
5
3
0
0
2
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
44010092
บ้านเหล่าพ่อหา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง
0
0
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
44010093
บ้านโคกกลาง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
44010094
บ้านหนองเขื่อน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21
44010105
บ้านดอนจำปาดอนสวรรค์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์
0
0
1
3
0
0
0
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
2
3
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
44010106
บ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
3
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23
44010107
ชุมชนโพนงามโพนสวาง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
3
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
44010122
บ้านวังยาววิทยายน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
14
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
44010123
หินแห่เสริมศิลป์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
2
3
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26
44010098
บ้านวังจาน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27
44010099
ดอนกลางนุกูลวิทย์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง
0
0
0
3
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
3
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28
44010100
บ้านทิพโสต
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29
44010095
บ้านวังกุง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
44010126
หนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์
0
0
0
3
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
3
6
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31
44010121
บ้านบะหลวงหนองแวง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32
44010096
บ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร)
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำชี
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33
44010097
บ้านโนนเนาว์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำชี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34
44010108
บ้านโนนเมืองประชาสรรค์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำชี
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35
44010109
บ้านหนองบัวเรียน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำชี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36
44010112
บ้านผักหนอก
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังมัจฉา
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
37
44010113
บ้านโนนนกหอ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังมัจฉา
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38
44010155
บ้านแห่บริหารวิทย์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังมัจฉา
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
2
5
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39
44010114
บ้านยางน้อย
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังมัจฉา
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
44010156
บ้านดอนสันติ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังมัจฉา
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
2
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41
44010157
บ้านโพนทอง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังมัจฉา
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42
44010158
บ้านโนนคัดเค้าคุยกอก
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังมัจฉา
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43
44010115
บ้านป่าเป้า
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังมัจฉา
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44
44010159
บ้านป่าปอ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังมัจฉา
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45
44010154
บ้านห้วยม่วง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังมัจฉา
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46
44010086
บ้านแก้งขิงแคง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
6
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47
44010087
บ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
6
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48
44010088
บ้านหัวขัว
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
49
44010150
บ้านเขวาสะดืออิสาน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเหล่าหนองเหล็ก
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50
44010151
บ้านแท่นโนนหนองคู
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเหล่าหนองเหล็ก
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51
44010152
บ้านยางสินไชย หนองหาด
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเหล่าหนองเหล็ก
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52
44010153
บ้านเหล่าหนองแคน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเหล่าหนองเหล็ก
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
4
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
53
44010124
บ้านหญ้าขาว
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54
44010139
บ้านหนองเหล็ก
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเหล่าหนองเหล็ก
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55
44010140
บ้านหนองแวงสวนกล้วย
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเหล่าหนองเหล็ก
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
56
44010141
บ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเหล่าหนองเหล็ก
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
57
44010142
บ้านทันดู่เหนือ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเหล่าหนองเหล็ก
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
58
44010137
บ้านนาล้อมโคกสว่าง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเหล่าหนองเหล็ก
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
59
44010138
บ้านหมากมายโพธิ์ทอง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเหล่าหนองเหล็ก
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60
44010136
บ้านโนนสูงวังขอนจิก
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเหล่าหนองเหล็ก
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
2
0
0
0
0
1
3
0
0
1
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
61
44010135
บ้านกอกหนองผือ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำชี
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
4
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
62
44010131
บ้านหนองปลาเข็ง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำชี
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
63
44010132
บ้านหินแห่โนนเมืองน้อย
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำชี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
64
44010133
บ้านคุยแพง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำชี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
65
44010134
บ้านคุยเชือก
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำชี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
66
44010110
บ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำชี
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
67
44010111
บ้านสว่างยางท่าแจ้ง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำชี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
4
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
68
44010116
บ้านยางใหญ่
ศูนย์พัฒนาการศึกษาวังมัจฉา
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
3
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
69
44010143
บ้านคุยโพธิ์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70
44010144
บ้านแก่งโกสุมท่างาม
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
71
44010117
บ้านเลิงบัว
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
72
44010118
บ้านเลิงใต้
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
2
4
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
73
44010119
หนองหอยน้ำจ้อยคุรุราษฏร์รังสรรค์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
74
44010222
บ้านเชียงยืน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงยืนเสือเฒ่า
0
0
1
7
1
1
1
0
0
0
0
0
0
3
0
0
1
5
0
0
0
0
10
29
0
0
1
7
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75
44010223
บ้านสร้างแก้วหนองโป่ง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงยืนเสือเฒ่า
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
3
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
76
44010224
บ้านโคกสูง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงยืนเสือเฒ่า
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
77
44010218
บ้านโนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงยืนเสือเฒ่า
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
78
44010243
บ้านหนองคู (หนองคูวิทยาคาร)
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโพนเงิน
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
79
44010219
ศิริราษฎร์หมากหญ้า
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงยืนเสือเฒ่า
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80
44010244
บ้านขีหนองจิก
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโพนเงิน
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
81
44010233
บ้านหนองซอน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโพนเงิน
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
2
5
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
82
44010234
บ้านสีดาสระแก้ว
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโพนเงิน
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
83
44010235
บ้านหนองไห
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโพนเงิน
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
84
44010236
บ้านโพน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโพนเงิน
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
2
6
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
85
44010245
ไทยรัฐวิทยา 17 (บ้านมะโม)
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโพนเงิน
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
86
44010225
บ้านแฝกโนนสำราญ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโพนเงิน
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
4
0
0
1
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
87
44010226
บ้านค้อ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโพนเงิน
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
88
44010227
บ้านสะอาดดอนเงิน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโพนเงิน
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
89
44010228
บ้านผำ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโพนเงิน
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2
3
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90
44010229
จินดาอารมณ์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโพนเงิน
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
91
44010211
บ้านขามเปี้ย
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
6
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
92
44010242
บ้านเข็งมิตรภาพที่ 139
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงยืนเสือเฒ่า
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
3
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
93
44010212
บ้านกู่ทอง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
94
44010213
บ้านเมืองเพ็ง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
95
44010214
บ้านโจดบัวบาน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
5
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
96
44010215
บ้านหนองมันปลา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
97
44010216
บ้านหนองชาด
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
98
44010239
บ้านจานโนนสูง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงยืนเสือเฒ่า
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
7
0
1
1
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
99
44010220
บ้านหนองมะเม้า
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงยืนเสือเฒ่า
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
44010241
บ้านโคกข่า
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงยืนเสือเฒ่า
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
101
44010221
บ้านหนองแวง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงยืนเสือเฒ่า
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
102
44010237
บ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงยืนเสือเฒ่า
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
103
44010238
บ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงยืนเสือเฒ่า
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
104
44010230
บ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์)
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
4
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
105
44010231
บ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
6
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
106
44010247
บ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
107
44010217
บ้านหนองบุญชู
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
108
44010248
บ้านหนองล่าม
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
109
44010232
บ้านนาทอง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
110
44010246
บ้านหนองเดิ่น
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
111
44010249
บ้านกุดรัง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้อยดอกหมาก
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
112
44010271
บ้านหนองแสง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้อยดอกหมาก
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
2
2
1
0
0
0
0
0
0
0
3
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
113
44010250
บ้านกุดเม็ก
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้อยดอกหมาก
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
114
44010270
บ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้อยดอกหมาก
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
4
5
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
115
44010269
บ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้อยดอกหมาก
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
116
44010251
บ้านหัวช้าง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้อยดอกหมาก
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
117
44010252
บ้านหนองคลองหัวขัว
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้อยดอกหมาก
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
118
44010260
บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้อยดอกหมาก
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
2
3
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
119
44010265
บ้านศรีอรุณ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานาโพธิ์หนองแวง
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
120
44010261
บ้านบ่อแกบ่อทอง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้อยดอกหมาก
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
121
44010266
บ้านห้วยแคนโนนสูง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานาโพธิ์หนองแวง
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
2
0
0
0
0
1
6
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
122
44010267
บ้านหนองแวงสหคามวิทย์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานาโพธิ์หนองแวง
0
0
2
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
2
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
123
44010262
บ้านโสกคลอง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้อยดอกหมาก
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
124
44010263
บ้านหนองบอน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้อยดอกหมาก
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
125
44010268
บ้านจอมทอง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานาโพธิ์หนองแวง
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
126
44010264
บ้านโสกกาวดาวเรือง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้อยดอกหมาก
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
127
44010253
บ้านหนองแหน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานาโพธิ์หนองแวง
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
128
44010254
บ้านไพศาล (ลี้ลอยอุทิศ)
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานาโพธิ์หนองแวง
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
129
44010255
บ้านนาโพธิ์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานาโพธิ์หนองแวง
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2
4
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
130
44010256
บ้านหนองโดน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานาโพธิ์หนองแวง
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
131
44010257
บ้านโนนสมบูรณ์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานาโพธิ์หนองแวง
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
132
44010258
บ้านหัวนาคำโนนสมบัติ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานาโพธิ์หนองแวง
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
133
44010259
บ้านโนนสะอาด
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานาโพธิ์หนองแวง
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
134
44010277
อนุบาลชื่นชม
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาชื่นชม
0
0
0
2
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
3
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
135
44010272
ชุมชนบ้านกุดปลาดุก
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาชื่นชม
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
9
10
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
136
44010273
บ้านโนนทัน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาชื่นชม
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
137
44010274
ดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาชื่นชม
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
138
44010276
บ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาชื่นชม
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
139
44010275
บ้านหนองนาไร่เดียว
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาชื่นชม
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
5
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
140
44010282
กระบากวิทยาคาร
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาชื่นชม
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
3
6
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
141
44010283
บ้านผักแว่น
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาชื่นชม
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
142
44010284
บ้านส้มกบ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาชื่นชม
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
143
44010278
บ้านผือ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาชื่นชม
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
144
44010279
บ้านหนองกุง
ศุนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาชื่นชม
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
6
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
145
44010281
บ้านกุดจอก
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาชื่นชม
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
0
0
32
101
1
5
8
16
0
0
0
0
16
32
3
1
20
43
0
0
2
0
216
403
2
1
96
127
4
0
0
0
0
0
0
0
2
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0