ยินดีต้อนรับ

[แสดงจำนวนทั้งหมด] [แสดงรายชื่อทั้งหมด] เลือกโรงเรียน

โรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี มีข้าราชการครูและบุคลากร ทั้งหมด 6 คน แยกเป็น
ชาย 4 คน หญิง 2 คน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน/กลุ่ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี
ช่างไฟฟ้า
บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี
ครู (อัตราจ้าง)
บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี
แสดงผลลำดับที่ 1 ถึง 6