ยินดีต้อนรับ

[แสดงจำนวนทั้งหมด] [แสดงรายชื่อทั้งหมด] เลือกโรงเรียน

โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง มีข้าราชการครูและบุคลากร ทั้งหมด 14 คน แยกเป็น
ชาย 7 คน หญิง 7 คน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน/กลุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
หมู่บ้านตัวอย่าง
ครูผู้ช่วย
หมู่บ้านตัวอย่าง
ครูผู้ช่วย
หมู่บ้านตัวอย่าง
ครู ชำนาญการพิเศษ
หมู่บ้านตัวอย่าง
ครูผู้ช่วย
หมู่บ้านตัวอย่าง
ครู ชำนาญการพิเศษ
หมู่บ้านตัวอย่าง
ครู ชำนาญการพิเศษ
หมู่บ้านตัวอย่าง
ครู ชำนาญการพิเศษ
หมู่บ้านตัวอย่าง
ครู ชำนาญการพิเศษ
หมู่บ้านตัวอย่าง
ครู ชำนาญการพิเศษ
หมู่บ้านตัวอย่าง
ครูธุรการ
หมู่บ้านตัวอย่าง
ครู (อัตราจ้าง)
หมู่บ้านตัวอย่าง
นักการภารโรง
หมู่บ้านตัวอย่าง
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
หมู่บ้านตัวอย่าง
แสดงผลลำดับที่ 1 ถึง 14