ยินดีต้อนรับ

[แสดงจำนวนทั้งหมด] [แสดงรายชื่อทั้งหมด] เลือกโรงเรียน

โรงเรียนบ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา มีข้าราชการครูและบุคลากร ทั้งหมด 12 คน แยกเป็น
ชาย 7 คน หญิง 5 คน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน/กลุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา
ครู
บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา
ครูธุรการ
บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา
นักการภารโรง
บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา
ครูพี่เลี้ยง
บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา
แสดงผลลำดับที่ 1 ถึง 12