ยินดีต้อนรับ

[แสดงจำนวนทั้งหมด] [แสดงรายชื่อทั้งหมด] เลือกโรงเรียน

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือโนนสวาท มีข้าราชการครูและบุคลากร ทั้งหมด 4 คน แยกเป็น
ชาย 2 คน หญิง 2 คน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน/กลุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
บ้านนาตาลเหนือโนนสวาท
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านนาตาลเหนือโนนสวาท
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านนาตาลเหนือโนนสวาท
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านนาตาลเหนือโนนสวาท
แสดงผลลำดับที่ 1 ถึง 4