ยินดีต้อนรับ

[แสดงจำนวนทั้งหมด] [แสดงรายชื่อทั้งหมด] เลือกโรงเรียน

โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง มีข้าราชการครูและบุคลากร ทั้งหมด 9 คน แยกเป็น
ชาย 4 คน หญิง 5 คน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน/กลุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
บ้านโนนหนามแท่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านโนนหนามแท่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านโนนหนามแท่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านโนนหนามแท่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านโนนหนามแท่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านโนนหนามแท่ง
ช่างไม้ชั้น 4
บ้านโนนหนามแท่ง
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
บ้านโนนหนามแท่ง
ครูพี่เลี้ยง
บ้านโนนหนามแท่ง
แสดงผลลำดับที่ 1 ถึง 9