ยินดีต้อนรับ

[แสดงจำนวนทั้งหมด] [แสดงรายชื่อทั้งหมด] เลือกโรงเรียน

โรงเรียนบ้านโพนทัน มีข้าราชการครูและบุคลากร ทั้งหมด 4 คน แยกเป็น
ชาย 3 คน หญิง 1 คน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน/กลุ่ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านโพนทัน
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านโพนทัน
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านโพนทัน
ช่างไฟฟ้า
บ้านโพนทัน
แสดงผลลำดับที่ 1 ถึง 4