ยินดีต้อนรับ

[แสดงจำนวนทั้งหมด] [แสดงรายชื่อทั้งหมด] เลือกโรงเรียน

โรงเรียนบ้านหนองแอก มีข้าราชการครูและบุคลากร ทั้งหมด 11 คน แยกเป็น
ชาย 4 คน หญิง 7 คน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน/กลุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
บ้านหนองแอก
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านหนองแอก
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านหนองแอก
ครูผู้ช่วย
บ้านหนองแอก
ครู ชำนาญการ
บ้านหนองแอก
ครู
บ้านหนองแอก
ครู
บ้านหนองแอก
เจ้าพนักงานธุรการ
บ้านหนองแอก
นักการภารโรง
บ้านหนองแอก
ครู (อัตราจ้าง)
บ้านหนองแอก
ครู (อัตราจ้าง)
บ้านหนองแอก
แสดงผลลำดับที่ 1 ถึง 11