ยินดีต้อนรับ

[แสดงจำนวนทั้งหมด] [แสดงรายชื่อทั้งหมด] เลือกโรงเรียน

โรงเรียนบ้านดงสระพัง มีข้าราชการครูและบุคลากร ทั้งหมด 11 คน แยกเป็น
ชาย 5 คน หญิง 6 คน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน/กลุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
บ้านดงสระพัง
ครู
บ้านดงสระพัง
ครูผู้ช่วย
บ้านดงสระพัง
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านดงสระพัง
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านดงสระพัง
ครู
บ้านดงสระพัง
ครู
บ้านดงสระพัง
อื่นๆ
บ้านดงสระพัง
ครู
บ้านดงสระพัง
ครู
บ้านดงสระพัง
ครู ชำนาญการ
บ้านดงสระพัง
แสดงผลลำดับที่ 1 ถึง 11