ยินดีต้อนรับ

[แสดงจำนวนทั้งหมด] [แสดงรายชื่อทั้งหมด] เลือกโรงเรียน

โรงเรียนบ้านกุดแกลบ มีข้าราชการครูและบุคลากร ทั้งหมด 8 คน แยกเป็น
ชาย 4 คน หญิง 4 คน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน/กลุ่ม
ครูผู้ช่วย
บ้านกุดแกลบ
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านกุดแกลบ
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านกุดแกลบ
ครู ชำนาญการ
บ้านกุดแกลบ
ช่างไฟฟ้า
บ้านกุดแกลบ
ครู (อัตราจ้าง)
บ้านกุดแกลบ
ครู (อัตราจ้าง)
บ้านกุดแกลบ
ครูธุรการ
บ้านกุดแกลบ
แสดงผลลำดับที่ 1 ถึง 8