ยินดีต้อนรับ

[แสดงจำนวนทั้งหมด] [แสดงรายชื่อทั้งหมด] เลือกโรงเรียน

โรงเรียนบ้านคำเจริญ มีข้าราชการครูและบุคลากร ทั้งหมด 10 คน แยกเป็น
ชาย 4 คน หญิง 6 คน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน/กลุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
บ้านคำเจริญ
ครูผู้ช่วย
บ้านคำเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านคำเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านคำเจริญ
ครูผู้ช่วย
บ้านคำเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านคำเจริญ
ครู
บ้านคำเจริญ
ช่างไม้ชั้น 3
บ้านคำเจริญ
ครู (พนักงานงานราชการ)
บ้านคำเจริญ
ครูผู้ช่วย
บ้านคำเจริญ
แสดงผลลำดับที่ 1 ถึง 10