ยินดีต้อนรับ

[แสดงจำนวนทั้งหมด] [แสดงรายชื่อทั้งหมด] เลือกโรงเรียน

โรงเรียนบ้านท่าหนองพันทา มีข้าราชการครูและบุคลากร ทั้งหมด 13 คน แยกเป็น
ชาย 4 คน หญิง 9 คน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน/กลุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
บ้านท่าหนองพันทา
ครูผู้ช่วย
บ้านท่าหนองพันทา
ครูผู้ช่วย
บ้านท่าหนองพันทา
ครู
บ้านท่าหนองพันทา
ครูผู้ช่วย
บ้านท่าหนองพันทา
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านท่าหนองพันทา
ครู
บ้านท่าหนองพันทา
ครู
บ้านท่าหนองพันทา
ครูผู้ช่วย
บ้านท่าหนองพันทา
ครู
บ้านท่าหนองพันทา
ครู (พนักงานงานราชการ)
บ้านท่าหนองพันทา
ครูธุรการ
บ้านท่าหนองพันทา
นักการภารโรง
บ้านท่าหนองพันทา
แสดงผลลำดับที่ 1 ถึง 13