ยินดีต้อนรับ

[แสดงจำนวนทั้งหมด] [แสดงรายชื่อทั้งหมด] เลือกโรงเรียน

โรงเรียนบ้านโพธิ์ มีข้าราชการครูและบุคลากร ทั้งหมด 25 คน แยกเป็น
ชาย 8 คน หญิง 17 คน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน/กลุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
บ้านโพธิ์
ครูผู้ช่วย
บ้านโพธิ์
ครูผู้ช่วย
บ้านโพธิ์
ครูผู้ช่วย
บ้านโพธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านโพธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านโพธิ์
ครู ชำนาญการ
บ้านโพธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านโพธิ์
ครู
บ้านโพธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านโพธิ์
ครู
บ้านโพธิ์
ครู
บ้านโพธิ์
ครู
บ้านโพธิ์
ครู
บ้านโพธิ์
ครูผู้ช่วย
บ้านโพธิ์
ครู
บ้านโพธิ์
ครู
บ้านโพธิ์
ครูผู้ช่วย
บ้านโพธิ์
ครูผู้ช่วย
บ้านโพธิ์
ครูผู้ช่วย
บ้านโพธิ์
ครู
บ้านโพธิ์
ครู (พนักงานงานราชการ)
บ้านโพธิ์
นักการภารโรง
บ้านโพธิ์
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
บ้านโพธิ์
ครูธุรการ
บ้านโพธิ์
แสดงผลลำดับที่ 1 ถึง 25