ยินดีต้อนรับ

[แสดงจำนวนทั้งหมด] [แสดงรายชื่อทั้งหมด] เลือกโรงเรียน

โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง มีข้าราชการครูและบุคลากร ทั้งหมด 21 คน แยกเป็น
ชาย 13 คน หญิง 8 คน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน/กลุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
บ้านคำปะกั้ง
ครู
บ้านคำปะกั้ง
ครู
บ้านคำปะกั้ง
ครูผู้ช่วย
บ้านคำปะกั้ง
ครูผู้ช่วย
บ้านคำปะกั้ง
ครู ชำนาญการ
บ้านคำปะกั้ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านคำปะกั้ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านคำปะกั้ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านคำปะกั้ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านคำปะกั้ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านคำปะกั้ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านคำปะกั้ง
ครู
บ้านคำปะกั้ง
ครู
บ้านคำปะกั้ง
ครู
บ้านคำปะกั้ง
ครูผู้ช่วย
บ้านคำปะกั้ง
ครูผู้ช่วย
บ้านคำปะกั้ง
ครู (พนักงานงานราชการ)
บ้านคำปะกั้ง
ครูธุรการ
บ้านคำปะกั้ง
นักการภารโรง
บ้านคำปะกั้ง
ครูผู้ช่วย
บ้านคำปะกั้ง
แสดงผลลำดับที่ 1 ถึง 21