ยินดีต้อนรับ

[แสดงจำนวนทั้งหมด] [แสดงรายชื่อทั้งหมด] เลือกโรงเรียน

โรงเรียนบ้านปัก มีข้าราชการครูและบุคลากร ทั้งหมด 11 คน แยกเป็น
ชาย 4 คน หญิง 7 คน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน/กลุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
บ้านปัก
ครู ชำนาญการ
บ้านปัก
ครู
บ้านปัก
ครู
บ้านปัก
ครู ชำนาญการ
บ้านปัก
ครู
บ้านปัก
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านปัก
ครู (พนักงานงานราชการ)
บ้านปัก
ครู
บ้านปัก
ครู
บ้านปัก
ครู
บ้านปัก
แสดงผลลำดับที่ 1 ถึง 11