ยินดีต้อนรับ

[แสดงจำนวนทั้งหมด] [แสดงรายชื่อทั้งหมด] เลือกโรงเรียน

โรงเรียนบ้านเซิม มีข้าราชการครูและบุคลากร ทั้งหมด 21 คน แยกเป็น
ชาย 7 คน หญิง 14 คน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน/กลุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
บ้านเซิม
ครู
บ้านเซิม
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านเซิม
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านเซิม
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านเซิม
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านเซิม
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านเซิม
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านเซิม
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านเซิม
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านเซิม
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านเซิม
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านเซิม
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านเซิม
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านเซิม
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านเซิม
ครูผู้ช่วย
บ้านเซิม
ครู
บ้านเซิม
ครูธุรการ
บ้านเซิม
ครู (พนักงานงานราชการ)
บ้านเซิม
ผู้ช่วยครู
บ้านเซิม
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
บ้านเซิม
แสดงผลลำดับที่ 1 ถึง 21