ยินดีต้อนรับ

[แสดงจำนวนทั้งหมด] [แสดงรายชื่อทั้งหมด] เลือกโรงเรียน

โรงเรียนบ้านร่องโนร่องแกมคำบอน มีข้าราชการครูและบุคลากร ทั้งหมด 4 คน แยกเป็น
ชาย 2 คน หญิง 2 คน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน/กลุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน
ครูผู้ช่วย
บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน
แสดงผลลำดับที่ 1 ถึง 4