ยินดีต้อนรับ

[แสดงจำนวนทั้งหมด] [แสดงรายชื่อทั้งหมด] เลือกโรงเรียน

โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงนาขาม มีข้าราชการครูและบุคลากร ทั้งหมด 6 คน แยกเป็น
ชาย 3 คน หญิง 3 คน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน/กลุ่ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านทุ่งหลวงนาขาม
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านทุ่งหลวงนาขาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
บ้านทุ่งหลวงนาขาม
ช่างไม้ชั้น 4
บ้านทุ่งหลวงนาขาม
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
บ้านทุ่งหลวงนาขาม
ครู (อัตราจ้าง)
บ้านทุ่งหลวงนาขาม
แสดงผลลำดับที่ 1 ถึง 6