ยินดีต้อนรับ

[แสดงจำนวนทั้งหมด] [แสดงรายชื่อทั้งหมด] เลือกโรงเรียน

โรงเรียนบ้านกุดบง มีข้าราชการครูและบุคลากร ทั้งหมด 4 คน แยกเป็น
ชาย 1 คน หญิง 3 คน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน/กลุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
บ้านกุดบง
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านกุดบง
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านกุดบง
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านกุดบง
แสดงผลลำดับที่ 1 ถึง 4