ยินดีต้อนรับ

[แสดงจำนวนทั้งหมด] [แสดงรายชื่อทั้งหมด] เลือกโรงเรียน

โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง มีข้าราชการครูและบุคลากร ทั้งหมด 9 คน แยกเป็น
ชาย 4 คน หญิง 5 คน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน/กลุ่ม
ครูผู้ช่วย
บ้านนิคมดงบัง
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านนิคมดงบัง
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านนิคมดงบัง
ครู (พนักงานงานราชการ)
บ้านนิคมดงบัง
ครู (พนักงานงานราชการ)
บ้านนิคมดงบัง
ครู (อัตราจ้าง)
บ้านนิคมดงบัง
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
บ้านนิคมดงบัง
ครู (อัตราจ้าง)
บ้านนิคมดงบัง
นักการภารโรง
บ้านนิคมดงบัง
แสดงผลลำดับที่ 1 ถึง 9