ยินดีต้อนรับ

[แสดงจำนวนทั้งหมด] [แสดงรายชื่อทั้งหมด] เลือกโรงเรียน

โรงเรียนบ้านโนนฤาษี มีข้าราชการครูและบุคลากร ทั้งหมด 11 คน แยกเป็น
ชาย 4 คน หญิง 7 คน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน/กลุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
บ้านโนนฤาษี
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านโนนฤาษี
ครูผู้ช่วย
บ้านโนนฤาษี
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านโนนฤาษี
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านโนนฤาษี
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านโนนฤาษี
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านโนนฤาษี
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านโนนฤาษี
ครู
บ้านโนนฤาษี
ครู (พนักงานงานราชการ)
บ้านโนนฤาษี
นักการภารโรง
บ้านโนนฤาษี
แสดงผลลำดับที่ 1 ถึง 11