ยินดีต้อนรับ

[แสดงจำนวนทั้งหมด] [แสดงรายชื่อทั้งหมด] เลือกโรงเรียน

โรงเรียนบ้านหนองกุ้ง มีข้าราชการครูและบุคลากร ทั้งหมด 8 คน แยกเป็น
ชาย 3 คน หญิง 5 คน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน/กลุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
บ้านหนองกุ้ง
ครูผู้ช่วย
บ้านหนองกุ้ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านหนองกุ้ง
ครู ชำนาญการ
บ้านหนองกุ้ง
ครู (อัตราจ้าง)
บ้านหนองกุ้ง
ครู (อัตราจ้าง)
บ้านหนองกุ้ง
ครู (อัตราจ้าง)
บ้านหนองกุ้ง
นักการภารโรง
บ้านหนองกุ้ง
แสดงผลลำดับที่ 1 ถึง 8