ยินดีต้อนรับ

[แสดงจำนวนทั้งหมด] [แสดงรายชื่อทั้งหมด] เลือกโรงเรียน

โรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนา มีข้าราชการครูและบุคลากร ทั้งหมด 9 คน แยกเป็น
ชาย 3 คน หญิง 6 คน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน/กลุ่ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านกลุ่มพัฒนา
ครู ชำนาญการ
บ้านกลุ่มพัฒนา
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านกลุ่มพัฒนา
ครู
บ้านกลุ่มพัฒนา
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านกลุ่มพัฒนา
ช่างไม้ชั้น 3
บ้านกลุ่มพัฒนา
ครู (อัตราจ้าง)
บ้านกลุ่มพัฒนา
ครูธุรการ
บ้านกลุ่มพัฒนา
ครู (อัตราจ้าง)
บ้านกลุ่มพัฒนา
แสดงผลลำดับที่ 1 ถึง 9