ยินดีต้อนรับ

[แสดงจำนวนทั้งหมด] [แสดงรายชื่อทั้งหมด] เลือกโรงเรียน

โรงเรียนบ้านเชียงอาด มีข้าราชการครูและบุคลากร ทั้งหมด 21 คน แยกเป็น
ชาย 7 คน หญิง 14 คน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน/กลุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
บ้านเชียงอาด
ครู
บ้านเชียงอาด
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านเชียงอาด
ครู ชำนาญการ
บ้านเชียงอาด
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านเชียงอาด
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านเชียงอาด
ครู เชี่ยวชาญ
บ้านเชียงอาด
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านเชียงอาด
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านเชียงอาด
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านเชียงอาด
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านเชียงอาด
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านเชียงอาด
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านเชียงอาด
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านเชียงอาด
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านเชียงอาด
ครู
บ้านเชียงอาด
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านเชียงอาด
ครู
บ้านเชียงอาด
ช่างไฟฟ้า
บ้านเชียงอาด
ครู (พนักงานงานราชการ)
บ้านเชียงอาด
ครู ชำนาญการ
บ้านเชียงอาด
แสดงผลลำดับที่ 1 ถึง 21