ยินดีต้อนรับ

[แสดงจำนวนทั้งหมด] [แสดงรายชื่อทั้งหมด] เลือกโรงเรียน

โรงเรียนบ้านนาเมย มีข้าราชการครูและบุคลากร ทั้งหมด 9 คน แยกเป็น
ชาย 4 คน หญิง 5 คน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน/กลุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
บ้านนาเมย
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านนาเมย
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านนาเมย
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านนาเมย
ครู
บ้านนาเมย
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
บ้านนาเมย
ครู (พนักงานงานราชการ)
บ้านนาเมย
นักการภารโรง
บ้านนาเมย
ครูธุรการ
บ้านนาเมย
แสดงผลลำดับที่ 1 ถึง 9