ยินดีต้อนรับ

[แสดงจำนวนทั้งหมด] [แสดงรายชื่อทั้งหมด] เลือกโรงเรียน

โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น มีข้าราชการครูและบุคลากร ทั้งหมด 5 คน แยกเป็น
ชาย 3 คน หญิง 2 คน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน/กลุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
บ้านห้วยน้ำเย็น
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านห้วยน้ำเย็น
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านห้วยน้ำเย็น
ครูผู้ช่วย
บ้านห้วยน้ำเย็น
พนักงานบริการ
บ้านห้วยน้ำเย็น
แสดงผลลำดับที่ 1 ถึง 5