ยินดีต้อนรับ

[แสดงจำนวนทั้งหมด] [แสดงรายชื่อทั้งหมด] เลือกโรงเรียน

โรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ มีข้าราชการครูและบุคลากร ทั้งหมด 10 คน แยกเป็น
ชาย 5 คน หญิง 5 คน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน/กลุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
บ้านโปร่งสำราญ
ครู
บ้านโปร่งสำราญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านโปร่งสำราญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านโปร่งสำราญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านโปร่งสำราญ
ครู ชำนาญการ
บ้านโปร่งสำราญ
เจ้าพนักงานพัสดุ
บ้านโปร่งสำราญ
ครู (อัตราจ้าง)
บ้านโปร่งสำราญ
ครูธุรการ
บ้านโปร่งสำราญ
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
บ้านโปร่งสำราญ
แสดงผลลำดับที่ 1 ถึง 10