ยินดีต้อนรับ

[แสดงจำนวนทั้งหมด] [แสดงรายชื่อทั้งหมด] เลือกโรงเรียน

โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย มีข้าราชการครูและบุคลากร ทั้งหมด 6 คน แยกเป็น
ชาย 3 คน หญิง 3 คน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน/กลุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
บ้านสามัคคีชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านสามัคคีชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านสามัคคีชัย
ครูผู้ช่วย
บ้านสามัคคีชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านสามัคคีชัย
ครู (พนักงานงานราชการ)
บ้านสามัคคีชัย
แสดงผลลำดับที่ 1 ถึง 6