ยินดีต้อนรับ

[แสดงจำนวนทั้งหมด] [แสดงรายชื่อทั้งหมด] เลือกโรงเรียน

โรงเรียนบ้านนายาง มีข้าราชการครูและบุคลากร ทั้งหมด 20 คน แยกเป็น
ชาย 11 คน หญิง 9 คน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน/กลุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
บ้านนายาง
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านนายาง
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านนายาง
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านนายาง
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านนายาง
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านนายาง
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านนายาง
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านนายาง
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านนายาง
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านนายาง
ครู
บ้านนายาง
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านนายาง
ครู
บ้านนายาง
ครู
บ้านนายาง
ครู
บ้านนายาง
ครู
บ้านนายาง
ครู (อัตราจ้าง)
บ้านนายาง
ครู (พนักงานงานราชการ)
บ้านนายาง
ครู (อัตราจ้าง)
บ้านนายาง
ครูธุรการ
บ้านนายาง
แสดงผลลำดับที่ 1 ถึง 20