ยินดีต้อนรับ

[แสดงจำนวนทั้งหมด] [แสดงรายชื่อทั้งหมด] เลือกโรงเรียน

โรงเรียนบ้านหนองแก้ว มีข้าราชการครูและบุคลากร ทั้งหมด 8 คน แยกเป็น
ชาย 3 คน หญิง 5 คน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน/กลุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
บ้านหนองแก้ว
ครูผู้ช่วย
บ้านหนองแก้ว
ครู
บ้านหนองแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านหนองแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านหนองแก้ว
ครู
บ้านหนองแก้ว
ครู (พนักงานงานราชการ)
บ้านหนองแก้ว
ครูธุรการ
บ้านหนองแก้ว
แสดงผลลำดับที่ 1 ถึง 8